ยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1,019 VIEWS

แม้จะรู้หน้าที่กันดีอยู่แล้วว่า หากรายได้เข้าข่าย เงินได้มาตรา 40 (5) – (8) จะต้องทำการยื่นแบบและเสียภาษีครึ่งปีด้วยแต่ผู้เสียภาษีหลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่า การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับบุคคลที่ต้องทำการยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) นั้น มีเงื่อนไขที่ต่างจากการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีอย่างไร iTAX รวมเงื่อนไขทั้งหมดมาให้แล้ว

กลุ่มที่ลดหย่อนได้ตามปกติ

1. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

  • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพตนเอง

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีครึ่งปีได้นั้น จะต้องเป็นค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายในเดือน มกราคม – มิถุนายน (ในปีภาษีนั้นๆ ) และสามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (เมื่อรวมกับค่าเบี้ยประกันชีวิต สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท)

  • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ตนเอง หรือค่าเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

2. ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร

ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร สามารถลดหย่อนภาษีได้ครั้งละไม่เกิน 60,000 บาท ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์และการคลอดบุตรไม่ได้เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกัน ผู้เสียภาษียังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกันลดหย่อนได้ไม่เกิน 60,000 บาท

3. กองทุน LTF ลดหย่อนภาษี

กองทุนรวมระยะยาว (LTF) สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ และไม่เกิน 500,000 บาท

4. เงินบริจาคลดหย่อนภาษี

เงินบริจาคลดหย่อนภาษี สำหรับการยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) แบ่งออกได้ 3 กรณี คือ

     4.1 บริจาคให้ศาสนสถาน, องค์กรการกุศล สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่บริจาคจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนอื่นๆ และเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับการยกเว้นภาษี

     4.2 บริจาคเงินแก่สถานศึกษา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินที่บริจาคจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย (สามารถบริจาคผ่านระบบ e-Donation ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562)

     4.3 บริจาคเงินแก่สถานพยาบาลราชการ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินที่บริจาคจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย

5. เงินบริจาคพรรคการเมือง

เงินบริจาคพรรคการเมืองใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท

6. ค่าลดหย่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ค่าลดหย่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามยอดที่จ่ายจริงได้สูงสุด 13,200 บาท

7. ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว

ค่าลดหย่อนท่องเที่ย สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ทั้งค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง แต่จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น ซึ่ง

     7.1 ค่าบริการหรือค่าที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

     7.2 ค่าบริการหรือค่าที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลัก ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

     7.3 ในกรณีที่มีจ่ายค่าบริการและค่าที่พักทั้งในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง จะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท

8. ค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา

ค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา หากซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาจากร้านค้าที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท

9. สินค้า OTOP ลดหย่อนภาษี

สินค้า OTOP ลดหย่อนภาษี หากซื้อสินค้าจากร้านค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน  2562 สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

10. ซื้อหนังสือ หรือ e-book ลดหย่อนภาษี

ซื้อหนังสือ หรือ e-book ลดหย่อนภาษี สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท

11. บ้านหรือคอนโดหลังแรก ลดหย่อนภาษี

บ้านหรือคอนโดหลังแรก ลดหย่อนภาษี สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (มูลค่าบ้านหรือคอนโดจะต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท) และจะต้องเป็นบ้านหรืออาคารชุดที่ทำการจดทะเบียนโอนกรมสิทธิ์เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 30 เมษายน –  31 ธันวาคม 2562

12. ค่าลดหย่อนรายจ่ายจากเหตุการณ์พายุป่าบึก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนป่าบึก สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 กรณี

     12.1 รายจ่ายค่าซ่อมบ้านน้ำท่วม ที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท

     12.2 รายจ่ายค่าซ่อมรถ ที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30,000 บาท (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ค่าลดหย่อนรายจ่ายจากเหตุการณ์พายุป่าบึก)

กลุ่มที่ลดหย่อนได้น้อยกว่าปกติ

13. ค่าลดหย่อนส่วนตัว

ผู้เสียภาษีสามารถใช้หักลด ค่าลดหย่อนส่วนตัว ได้ 30,000 บาท (ค่าลดหย่อนทั้งปี 60,000 บาท)

14. ค่าลดหย่อนคู่สมรส

     14.1 คู่สมรสมไม่มีเงินได้ หรือ มีเงินได้ตามมาตรา 40(1) – (4) สามารถหักลดหย่อนได้ 30,000 บาท (เต็มปี 60,000 บาท)

     14.2 กรณีคู่สมรสมีเงินได้มาตรา กรณีที่คู่สมรสมีเงินได้ ตามมาตรา 40 (5) – (8)

  • กรณีรวมยื่นภาษี ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีส่วนตัวได้ 30,000 บาท และสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนคู่สมรสได้ 30,000 บาท
  • กรณีแยกยื่นภาษี ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีส่วนตัวได้ 30,000 บาท และจะไม่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีคู่สมรสได้

15. ค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมาย

ค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมาย สามารถหักลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาท (เต็มปี 30,000 บาท) โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร แต่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนบุตรได้ในกรณีที่บุตรมีอายุไม่เกิน 25 ปี ยังศึกษาในชั้นมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาเท่านั้น

16. ค่าลดหย่อนบิดามารดาตนเอง

ค่าลดหย่อนบิดามารดาตนเอง สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้คนละ 15,000 บาท (เต็มปี 30,000 บาท) และมีข้อแม้ว่า บิดามารดาจะต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาท (บุตรบุญธรรมจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีครึ่งปีได้)

17. ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพ

ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนำมาหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท (เต็มปี 60,000 บาท)

18. ค่าเบี้ยประกันชีวิต

ค่าเบี้ยประกันชีวิต สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สำหรับส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท และสามารถหักลดหย่อนได้ครึ่งเดียวของค่าเบี้ยประกันที่จ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน (ไม่เกิน 5,000 บาท) ส่วนที่เกินจาก 10,000 บาท จะได้รับยกเว้นไม่เกิน 90,000 บาท 

เช่น คุณจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จำนวน 30,000 บาท หากคุณยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 จะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 25,000 บาท ( 10,000 บาทแรกใช้ลดหย่อนภาษีได้ครึ่งหนึ่ง คือ 5,000 บาท และลดหย่อนภาษีส่วนที่เกิน 10,000 บาท คือ 20,000 บาท  เมื่อนำ 5,000 + 20,000 = 25,000 บาท )

ทั้งนี้หากคุณไม่ต้องการใช้สิทธิค่าเบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีตอนที่ยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) เนื่องจากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตอนยื่นภาษีเงินได้ประจำปี (ภ.ง.ด. 90,91) ก็สามารถทำได้

19. ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามยอดที่จ่ายจริงได้สูงสุด 95,000 บาท (จ่ายระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน) แบ่งออกเป็น

     19.1 ส่วนที่จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ครึ่งนึง แต่ไม่ต้องเกิน 5,000 บาท

     19.2 ส่วนที่จ่ายเกิน 10,000 บาท สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 90,000 บาท

กลุ่มที่ลดหย่อนไม่ได้

20. ค่าลดหย่อนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าลดหย่อนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนในการยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.94 ได้ จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปีเท่านั้น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับรายได้จากงานประจำ

21. ค่าลดหย่อนประกันสังคม

ค่าลดหย่อนประกันสังคม ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนในการยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.94 ได้ จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปีเท่านั้น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับรายได้จากงานประจำ

ย้ำกันอีกครั้งว่า กำหนดการยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ของปีภาษี 2562 นั้น คุณสามารถยื่นแบบและเสียภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562  (ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการภาษีได้ที่ www.rd.go.th )

error: Content is protected !!