ยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?

ลดหย่อนภาษี

21,561 VIEWS

แม้จะรู้หน้าที่กันดีอยู่แล้วว่า หากรายได้เข้าข่าย เงินได้มาตรา 40 (5) – (8) จะต้องทำการยื่นแบบและเสียภาษีครึ่งปีด้วยแต่ผู้เสียภาษีหลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่า การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับบุคคลที่ต้องทำการยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) นั้น มีเงื่อนไขที่ต่างจากการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีอย่างไร iTAX รวมเงื่อนไขทั้งหมดมาให้แล้ว

กลุ่มที่ลดหย่อนได้ตามปกติ

1. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

  • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพตนเอง

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีครึ่งปีได้นั้น จะต้องเป็นค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายในเดือน มกราคม – มิถุนายน (ในปีภาษีนั้นๆ ) และสามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (เมื่อรวมกับค่าเบี้ยประกันชีวิต สามารถหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท)

  • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ตนเอง หรือค่าเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

2. ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร

ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร สามารถลดหย่อนภาษีได้ครั้งละไม่เกิน 60,000 บาท ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์และการคลอดบุตรไม่ได้เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกัน ผู้เสียภาษียังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกันลดหย่อนได้ไม่เกิน 60,000 บาท

3. กองทุน LTF ลดหย่อนภาษี

กองทุนรวมระยะยาว (LTF) สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับ และไม่เกิน 500,000 บาท

4. กองทุน RMF ลดหย่อนภาษี

ในกรณีที่คุณซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท และต้องซื้อไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี

5. เงินบริจาคลดหย่อนภาษี

เงินบริจาคลดหย่อนภาษี สำหรับการยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) แบ่งออกได้ 3 กรณี คือ

5.1 บริจาคให้ศาสนสถาน, องค์กรการกุศล สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่บริจาคจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนอื่นๆ และเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับการยกเว้นภาษี

5.2 บริจาคเงินแก่สถานศึกษา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินที่บริจาคจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย (สามารถบริจาคผ่านระบบ e-Donation ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562)

5.3 บริจาคเงินแก่สถานพยาบาลราชการ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินที่บริจาคจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย

6. เงินบริจาคพรรคการเมือง

เงินบริจาคพรรคการเมือง ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท

7. ค่าลดหย่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ค่าลดหย่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามยอดที่จ่ายจริงได้สูงสุด 13,200 บาท

8. ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว

ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ทั้งค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง แต่จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น ซึ่ง

7.1 ค่าบริการหรือค่าที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

7.2 ค่าบริการหรือค่าที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลัก ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

7.3 ในกรณีที่มีจ่ายค่าบริการและค่าที่พักทั้งในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง จะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท

9. ค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา

ค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา หากซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาจากร้านค้าที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท

10. ค่าลดหย่อนช้อปช่วยชาติ

ค่าลดหย่อนช้อปช่วยชาติ เช่น การซื้อยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ, ซื้อหนังสือ หรือ e-book และสินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 1 – 16 มกราคม 2562 จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ช้อปช่วยชาติ 2561 – 2562)

11. สินค้า OTOP ลดหย่อนภาษี

สินค้า OTOP ลดหย่อนภาษี หากซื้อสินค้าจากร้านค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน  2562 สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

12. ซื้อหนังสือ หรือ e-book ลดหย่อนภาษี

ซื้อหนังสือ หรือ e-book ลดหย่อนภาษี สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท

13. บ้านหรือคอนโดหลังแรก ลดหย่อนภาษี

บ้านหรือคอนโดหลังแรก ลดหย่อนภาษี สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (มูลค่าบ้านหรือคอนโดจะต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท) และจะต้องเป็นบ้านหรืออาคารชุดที่ทำการจดทะเบียนโอนกรมสิทธิ์เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 30 เมษายน –  31 ธันวาคม 2562

14. ค่าลดหย่อนรายจ่ายจากเหตุการณ์พายุป่าบึก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนป่าบึก สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 กรณี

14.1 รายจ่ายค่าซ่อมบ้านน้ำท่วม ที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท

14.2 รายจ่ายค่าซ่อมรถ ที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30,000 บาท (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ค่าลดหย่อนรายจ่ายจากเหตุการณ์พายุป่าบึก)

15. ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC

ในกรณีที่คุณมีเงินได้จากค่าเช่า 40(5), ค่าวิชาชีพอิสระ 40(6), ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ 40(7) หรือ เงินได้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ 40(8) รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาทในปีภาษีที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีก 100% ของรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

16. เงินลงทุนธุรกิจ Startup

ในกรณีที่คุณจ่ายเงินเพื่อร่วมลงหุ้น หรือ ลงทุนธุรกิจ Startup ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

กลุ่มที่ลดหย่อนได้น้อยกว่าปกติ

17. ค่าลดหย่อนส่วนตัว

ผู้เสียภาษีสามารถใช้หักลด ค่าลดหย่อนส่วนตัว ได้ 30,000 บาท (ค่าลดหย่อนทั้งปี 60,000 บาท)

18. ค่าลดหย่อนคู่สมรส

18.1 คู่สมรสมไม่มีเงินได้ หรือ มีเงินได้ตามมาตรา 40(1) – (4) สามารถหักลดหย่อนได้ 30,000 บาท (เต็มปี 60,000 บาท)

18.2 กรณีคู่สมรสมีเงินได้มาตรา กรณีที่คู่สมรสมีเงินได้ ตามมาตรา 40 (5) – (8)

  • กรณีรวมยื่นภาษี ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีส่วนตัวได้ 30,000 บาท และสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนคู่สมรสได้ 30,000 บาท
  • กรณีแยกยื่นภาษี ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีส่วนตัวได้ 30,000 บาท และจะไม่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีคู่สมรสได้

19. ค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมาย

ค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมาย สามารถหักลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาท (เต็มปี 30,000 บาท) โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร แต่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนบุตรได้ในกรณีที่บุตรมีอายุไม่เกิน 25 ปี ยังศึกษาในชั้นมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาเท่านั้น

แต่ถ้าเป็นบุตรคนที่สองเป็นต้นไปที่เกิด พ.ศ. 2561 หรือหลัง พ.ศ. 2561 สามารถหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท (เต็มปี 60,000 บาท)

20. ค่าลดหย่อนบิดามารดาตนเอง

ค่าลดหย่อนบิดามารดาตนเอง สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้คนละ 15,000 บาท (เต็มปี 30,000 บาท) และมีข้อแม้ว่า บิดามารดาจะต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาท (บุตรบุญธรรมจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีครึ่งปีได้)

21. ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพ

ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนำมาหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท (เต็มปี 60,000 บาท)

22. ค่าเบี้ยประกันชีวิต

ค่าเบี้ยประกันชีวิต สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สำหรับส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท และสามารถหักลดหย่อนได้ครึ่งเดียวของค่าเบี้ยประกันที่จ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน (ไม่เกิน 5,000 บาท) ส่วนที่เกินจาก 10,000 บาท จะได้รับยกเว้นไม่เกิน 90,000 บาท

เช่น คุณจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จำนวน 30,000 บาท หากคุณยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 จะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 25,000 บาท ( 10,000 บาทแรกใช้ลดหย่อนภาษีได้ครึ่งหนึ่ง คือ 5,000 บาท และลดหย่อนภาษีส่วนที่เกิน 10,000 บาท คือ 20,000 บาท  เมื่อนำ 5,000 + 20,000 = 25,000 บาท )

ทั้งนี้หากคุณไม่ต้องการใช้สิทธิค่าเบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีตอนที่ยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) เนื่องจากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตอนยื่นภาษีเงินได้ประจำปี (ภ.ง.ด. 90,91) ก็สามารถทำได้

23. ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

24. ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามยอดที่จ่ายจริงได้สูงสุด 95,000 บาท (จ่ายระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน) แบ่งออกเป็น

25.1 ส่วนที่จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ครึ่งนึง แต่ไม่ต้องเกิน 5,000 บาท

25.2 ส่วนที่จ่ายเกิน 10,000 บาท สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 90,000 บาท

26. ค่าลดหย่อนประกันสังคม

ในกรณีที่คุณจ่าย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2,592 บาท และมีข้อแตกต่างในการยื่นภาษี  2 กรณี คือ

  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถทำการยื่นภาษีครึ่งปี และใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย
  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคม คุณจะต้องทำการยื่นภาษีที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้

เราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน?

  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือ บุคคลที่เคยทำงานในบริษัท หรือ เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน แต่ตกงานหรือลาออก และต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้
  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คือ บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ ที่ไม่เคยเป็นพนักงานบริษัท ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม และแน่นอนว่า ต้องไม่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ 39 มาก่อน

กลุ่มที่ลดหย่อนไม่ได้

27. ค่าลดหย่อนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าลดหย่อนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนในการยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.94 ได้ จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปีเท่านั้น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับรายได้จากงานประจำ

ย้ำกันอีกครั้งว่า กำหนดการยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ของปีภาษี 2562 นั้น คุณสามารถยื่นแบบและเสียภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562  (ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการภาษีได้ที่ www.rd.go.th)

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)