โปรแกรม คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

กรอกราคาก่อน VAT หรือ ราคารวม VAT หรือ ยอดที่ต้องโอนหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย แล้วแต่กรณี เพื่อให้โปรแกรม iTAX คำนวณตัวเลขได้อย่างถูกต้อง

ราคา
฿
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
%
หักภาษี ณ ที่จ่าย
%
ตัวอย่างอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
อัตรา 5%
อัตรา 2%
  • ค่าโฆษณา