กองทุนการออมแห่งชาติ

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง รวมสูงสุดปีละ ฿13,200 สำหรับคนที่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ*1

เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


Edit

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

คนที่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติสามารถนำเงินที่จ่ายสะสมนั้นไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละ ฿13,200

แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับ ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กบข., กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ แล้วจะต้องไม่เกิน ฿500,000 ด้วย*2


Edit

หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ์

ผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้*3
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุ 15-60 ปี
3. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม
4. ไม่เป็นข้าราชการ หรือสมาชิก กบข.
5. ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
7. ไม่ได้ทำงานประจำ หรือไม่มีอาชีพ
8. จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ไม่น้อยกว่าเดือนละ ฿50*4

บุคคลที่สมัคร กอช. ได้ เช่น ฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้า เจ้าของกิจการ รับจ้างทั่วไป คนขับรถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ขับรถรับจ้าง แม่บ้าน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น


Edit

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

 • *1 :

  ข้อ 2(90) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)

 • *2 :

  ข้อ 2(90) วรรคสอง กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)

 • *3 :

  มาตรา 30 พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

 • *4 :

  มาตรา 31 พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554


Img loading