เงินบริจาคทั่วไป

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เงินบริจาคทั่วไป ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินบริจาคแล้ว *1 ซึ่งโดยปกติจะเป็นเงินที่บริจาคให้แก่วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาล สถานศึกษาเอกชน สถานสาธารณกุศลและกองทุนสวัสดิการภายใน ส่วนราชการและกองทุน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อองค์กรการกุศลที่มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/29157.0.html ทั้งนี้สามารถบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ได้


หลักฐานยืนยันการใช้สิทธิ์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • *1 :

    มาตรา 47(7) ประมวลรัษฎากร


Img loading