ค่าลดหย่อนคู่สมรส

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ค่าลดหย่อนคู่สมรส ใช้เป็น ค่าลดหย่อน แบบเหมา ฿60,000 ต่อปี สำหรับผู้ที่ดูแลคู่สมรสที่ไม่มีรายได้*1

ค่าลดหย่อนคู่สมรสเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


Edit

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

คนที่ดูแลคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ สามารถนำคู่สมรสไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้แบบเหมา ฿60,000 ต่อปี ทั้งนี้กฎหมายให้สิทธิหักลดหย่อนสำหรับคู่สมรสได้สูงสุดเพียงคนเดียว


Edit

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนคู่สมรสได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้
  1. คู่สมรสของคุณไม่มีรายได้เลย
  2. อย่างน้อยต้องมีคู่สมรสหรือตัวคุณเองคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น

Edit

คำถามที่พบบ่อย*2

Edit
Q. ภริยามีเงินได้ แต่สามีไม่มีเงินได้ หักลดหย่อนอย่างไร ต้องแจ้งว่ารวมยื่นหรือแยกยื่น?

ภริยาหักลดหย่อนฐานะผู้มีเงินได้ ฿60,000 และหักลดหย่อนสามีได้อีก ฿60,000 รวมเป็น ฿120,000 ส่วนตอนยื่นแบบให้แจ้งสถานะคู่สมรสไม่มีเงินได้

Edit
Q. ภริยามีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ไว้แล้ว สามีจะนำภริยามาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้อยู่ไหม?

ได้ กรณีภริยามีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากโดยได้เสียภาษีไว้แล้ว 15% ภริยาเลือกว่ายื่นภาษีร่วมกับสามีแล้วเลือกปล่อยให้ดอกเบี้ยถูกภาษี ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายแล้วจบไปเลย สามีก็จะสามารถนำภริยามาหักลดหย่อนในฐานะคู่สมรสของผู้มีเงินได้จำนวน ฿60,000

Edit
Q. ภริยามีเงินได้จากเงินปันผลถูกบริษัทหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ไว้แล้ว สามีจะนำภริยามาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้อยู่ไหม?

ได้ กรณีภริยามีเงินได้จากเงินปันผล โดยได้เสียภาษีไว้แล้ว 10 % ภริยาเลือกว่ายื่นภาษีร่วมกับสามีแล้วเลือกปล่อยให้เงินปันผลถูกภาษี ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายแล้วจบไปเลย สามีก็จะสามารถนำภริยามาหักลดหย่อนในฐานะคู่สมรสของผู้มีเงินได้จำนวน ฿60,000

Edit
Q. นาย ก. และ น.ส. ข. แต่งงานกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จะหักลดหย่อนคู่สมรสได้ไหม?

ไม่ได้ สามีภริยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสถือว่าสถานภาพในการยื่นแบบแสดงรายการ “โสด” ไม่สามารถหักลดหย่อนคู่สมรสได้

Edit
Q. สามีมีเงินได้ แต่ภริยาไม่มีเงินได้ สามีได้นำภริยามาหักค่าลดหย่อน ฿60,000 ในฐานะคู่สมรส บุตรมีเงินได้ได้นำมารดามาหักค่าลดหย่อนอีก ฿30,000 กรณีนี้ทั้งสามีและบุตรจะสามารถนำมาหักค่าลดหย่อนในฐานะคู่สมรสและฐานะมารดาพร้อมกันได้หรือไม่?

สามีสามารถหักลดหย่อนภริยาได้ ฿30,000 ในฐานะคู่สมรสของผู้มีเงินได้ และบุตรสามารถหักลดหย่อนมารดาได้อีก ฿30,000 ในฐานะมารดาของผู้มีเงินได้

Edit
Q. ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานบริษัทในไทยเกิน 180 วัน มีเงินได้ประเภทเงินเดือน ภริยา บุตร บุพการี อยู่ต่างประเทศไม่มีเงินได้ บุตรเรียนหนังสือที่ต่างประเทศและบุพการีอายุเกิน 60 ปี มีสิทธิหักลดหย่อนภริยา บุตร และบุพการี ได้หรือไม่?

ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทยเกิน 180 วัน ถือว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในไทย สามารถหักลดหย่อนภริยาได้ ไม่ว่าภริยาจะอยู่ในไทยหรืออยู่ต่างประเทศ โดยหักลดหย่อนภริยาได้จำนวน ฿60,000 และสามารถหักลดหย่อนบุตรได้ ไม่ว่าบุตรจะอยู่ในไทยหรืออยู่ต่างประเทศโดยหักลดหย่อนบุตรได้อีกคนละ ฿30,000

ส่วนค่าลดหย่อนบิดามารดาของผู้มีเงินได้ชาวต่างชาติจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) โดยบิดามารดาจะต้องมีเลขประจำตัวประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ประกอบแบบหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (แบบ ล.ย.03) ด้วย หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก็ไม่สามารถหักลดหย่อนบิดามารดาได้

ดังนั้น ก่อนเริ่มต้นใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีคู่สมรส คุณจะต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ให้ดีก่อน และเพื่อให้การคำนวณภาษีและการวางแผนภาษีของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดาวน์โหลด iTAX application เพื่อคำนวณภาษีได้ฟรีทั้ง iOS และ Android

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ iTAX หาแผนลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้อีก ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี กองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี รู้แบบนี้แล้วจะช้าอยู่ทำไม? ค้นหาพร้อมรับคำปรึกษาจากทีมงานมืออาชีพได้ที่ iTAX Market แล้วเราจะทำให้เรื่องภาษีง่ายขึ้น!


---

Edit

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • *1 :

    มาตรา 47(1)(ข) ประมวลรัษฎากร,พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560

  • *2 :

    ร้อยเรื่องลดหย่อน ปีภาษี 2560 ศูนย์สารสนเทศสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/60053.0.html


Img loading