เงินบริจาคพรรคการเมือง

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เงินบริจาคพรรคการเมือง ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ฿10,000 *1 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป


Edit

เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • *1 :

    มาตรา 47(ฏ) ประมวลรัษฎากร


Img loading