เงินบริจาคพิเศษ

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เงินบริจาคพิเศษ ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่บริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและ ค่าลดหย่อน อื่นๆ*1 ซึ่งได้แก่เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา และการพัฒนาสังคม รวมถึงเงินบริจาคให้โรงพยาบาลรัฐ*2 ทั้งนี้ สามารถบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ได้


Edit

เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา

เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาที่จะนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ต้องเป็นเงินที่บริจาคให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศในพื้นที่ EEC (Eastern Economic Corridor) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ

 1. จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ
 3. จัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย สำหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/28654.0.html


Edit

เงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐ

เงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐที่จะนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ต้องเป็นเงินที่บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ*3 และให้หมายความรวมถึง

 1. สถานพยาบาลของสถานศึกษาของรัฐ
 2. สถานพยาบาลขององค์การมหาชน
 3. สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ
 4. สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย
 6. สถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ

Edit

เงินบริจาคพิเศษอื่นๆ

เงินบริจาคต่อไปนี้สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าเช่นเดียวกัน

 • เงินบริจาคสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กองทุนสนับสนุนการวิจัยตามกฎหมาย, กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข*4
 • เงินบริจาคให้แก่สถานศีกษาของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
 • เงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาจัดตั้งขึ้น
 • เงินบริจาคให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจน สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • เงินบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • เงินบริจาคให้โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

หากในปีภาษีนี้ คุณได้ทำการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรือบริจาคเพื่อองค์กรการกุศลที่กฏหมายกำหนด คุณสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ และหากคุณไม่แน่ใจว่า ยอดเงินบริจาคของคุณสามารถนำมาใช้ ลดหย่อนภาษี คุณสามารถเริ่มต้นคำนวณและวางแผนภาษีกับ iTAX เพื่อที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนสำหรับการเสียภาษีได้อย่างดีที่สุด


Edit

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

 • *1 :

  มาตรา 3(1) พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547,มาตรา 3(1) พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 616) พ.ศ. 2559,ข้อ 1(1) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 222)

 • *2 :

  มาตรา 3(1) พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 663) พ.ศ. 2561

 • *3 :

  มาตรา 3(1) พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 663) พ.ศ. 2561

 • *4 :

  มาตรา 3(1) พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 668) พ.ศ. 2561


Img loading