ค่าลดหย่อนบุตร

ค่าลดหย่อนบุตร เป็น ค่าลดหย่อน แบบเหมาสำหรับคนที่มีลูกโดยเราสามารถลดหย่อนลูกได้ คนละ ฿30,000 ต่อปี แต่ถ้ามีลูกตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายที่เกิดในปี พ.ศ. 2561 หรือหลังจากนี้ จะสามารถลดหย่อนลูกตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปได้ คนละ ฿60,000 ต่อปี*1

ค่าลดหย่อนบุตรเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


Edit

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

คนที่มีลูกอยู่ในความดูแล สามารถนำลูกไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้แบบเหมาคนละ ฿30,000 ต่อปี ไม่ว่าจะยังอยู่ในวัยเรียนหรือไม่

แต่ถ้ามีลูกคนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดในปี พ.ศ. 2561 หรือหลังจากนี้ และเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายด้วย จะสามารถนำลูกไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้เพิ่มเป็น คนละ ฿60,000 ต่อปี

Edit
กรณีมีเฉพาะบุตรชอบด้วยกฎหมาย

กรณีเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายจะใช้สิทธิลดหย่อนบุตรกี่คนก็ได้เท่าจำนวนบุตรจริง

Edit
กรณีมีเฉพาะบุตรบุญธรรม

ในกรณีที่คุณมีแต่บุตรบุญธรรมเพียงอย่างเดียว จะใช้สิทธิลดหย่อนบุตรได้สูงสุด 3 คน

Edit
กรณีมีทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม

แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีทั้งลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตรบุญธรรมด้วย การใช้สิทธิหักลดหย่อนจะดูจากลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อน โดยการนับจํานวนบุตรให้นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยู่ตามลําดับอายุสูงสุดของบุตร โดยนับรวมทั้งบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการหักลดหย่อนด้วย หากครบ 3 คนไปแล้วจะใช้สิทธิลดหย่อนบุตรบุญธรรมไม่ได้ แต่ถ้ายังไม่ครบ 3 คน ก็จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนบุตรบุญธรรมได้อีกจนคุณได้ใช้สิทธิลดหย่อนบุตรครบ 3 คน

การหักลดหย่อนบุตรเป็นกรณีเดียวที่กฎหมายอนุญาตให้ทั้งคุณและคู่สมรสสามารถใช้ลูกคนเดียวกันหักลดหย่อนบุตรซ้ำกันได้


Edit

เงื่อนไขการรับสิทธิ

การรับสิทธิหักลดหย่อนบุตร อย่างน้อยต้องมีเราหรือลูกเราคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น และผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมดด้วย

Edit

เกณฑ์ความสัมพันธ์

ลูกที่เราจะใช้สิทธิหักลดหย่อนได้จะต้องเป็น
 • ลูกแท้ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราหรือคู่สมรส หรือ
 • ลูกบุญธรรมที่เราจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว

Edit

เกณฑ์อายุ

ลูกที่เราจะใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ยังต้องผ่านเกณฑ์อายุข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ด้วย
 • อายุไม่ถึง 20 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • อายุ 20-25 ปี หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ต้องเรียนอยู่ระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุเท่าไหร่ก็ได้ แต่ต้องถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

Edit

เกณฑ์รายได้

ลูกที่ใช้สิทธิหักลดหย่อนได้จะต้องไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ตลอดทั้งปีได้ไม่ถึง ฿30,000 ด้วย (ถ้า ฿30,000 พอดีถือว่าผิดเงื่อนไข)


Edit

คำถามที่พบบ่อย*2

Edit
Q. มีบุตรชอบด้วยกฎหมาย 4 คน และมีชีวิตอยู่ทั้งหมด จะนำบุตรมาหักลดหย่อนได้ทั้งหมดหรือไม่?

หักลดหย่อนบุตรได้ทั้งหมด 4 คน (จาก 4 คน) โดยหักบุตรได้คนละ ฿30,000 บาท

แต่ถ้าลูกตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายที่เกิดในปี พ.ศ. 2561 หรือหลังจากนั้นจะสามารถลดหย่อนได้คนละ ฿60,000 บาท

Edit
Q. มีบุตร 4 คน และมีบุตรบุญธรรมอีก 1 คน จะนำบุตรมาหักลดหย่อนได้ทั้งหมดหรือไม่?

สามารถหักลดหย่อนบุตรได้แค่ 4 คน (จาก 5 คน) โดยสามารถหักลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ไม่จำกัดจำนวนได้คนละ ฿30,000 ส่วนบุตรบุญธรรมไม่สามารถหักลดหย่อนได้อีกเนื่องจากเมื่อนำบุตรบุญธรรมมารวมกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเกิน 3 คน

แต่ถ้าลูกตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายที่เกิดในปี พ.ศ. 2561 หรือหลังจากนั้นจะสามารถลดหย่อนได้คนละ ฿60,000 บาท

Edit
Q. มีบุตร 2 คน และมีบุตรบุญธรรมอีก 1 คน จะนำบุตรมาหักลดหย่อนได้ทั้งหมดหรือไม่?

สามารถหักลดหย่อนบุตรได้ทั้งหมด 3 คน (จาก 3 คน) เนื่องจากเมื่อรวมบุตรบุญธรรมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่เกิน 3 คน ดังนั้น สามารถหักบุตรได้คนละ ฿30,000

แต่ถ้าลูกตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายที่เกิดในปี พ.ศ. 2561 หรือหลังจากนั้นจะสามารถลดหย่อนได้คนละ ฿60,000 บาท ส่วนบุตรบุญธรรมยังคงหักลดหย่อนได้คนละ ฿30,000 เหมือนเดิมเนื่องจากไม่ใช่บุตรชอบด้วยกฎหมาย

Edit
Q. บุตรที่อยู่เนอร์สเซอรี่ สามารถนำมาหักลดหย่อนบุตรและการศึกษาบุตรได้หรือไม่?

บุตรที่อยู่เนอร์สเซอรี่ สามารถหักลดหย่อนในฐานะบุตรได้

Edit
Q. สามีภริยาสามารถนำบุตรที่ไม่มีเงินได้และจบการศึกษาระหว่างปีมาหักลดหย่อนได้หรือไม่?

การหักลดหย่อนบุตรให้หักได้ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะหักได้นั้นจะอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม

Edit
Q. บุตรผู้เยาว์ของพ่อมีเงินได้พึงประเมินเป็นเงินปันผลจำนวน ฿2,000,000 พ่อมีสิทธิหักค่าลดหย่อนบุตรผู้เยาว์ ได้หรือไม่?

หากบุตรของพ่อเป็นบุตรผู้เยาว์มีเงินได้ประเภทเงินปันผลจำนวน ฿2,000,000 โดยไม่มีเงินได้ประเภทอื่นอีก ถือว่าเงินได้ของบุตรผู้เยาว์เป็นเงินได้พึงประเมินของพ่อ พ่อมีหน้าที่ต้องนำเงินปันผลดังกล่าวไปรวมคำนวณภาษีในนามของตน โดยนิตินัยเป็นผลเท่ากับบุตรผู้เยาว์ไม่มีเงินได้ ดังนั้น พ่อมีสิทธินำบุตรผู้เยาว์ดังกล่าวมาหักลดหย่อนได้

Edit
Q. บุตรบรรลุนิติภาระของพ่อมีเงินได้พึงประเมินเป็นเงินปันผลจำนวน ฿2,000,000 พ่อมีสิทธิหักค่าลดหย่อนบุตรได้หรือไม่?

หากบุตรของพ่อเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (เนื่องจากอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้วหรือจดทะเบียนสมรสแล้วก็ได้) มีเงินปันผลจากหุ้นจำนวน ฿2,000,000 โดยไม่มีเงินได้ประเภทอื่นอีก เงินปันผลดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินของบุตร ดังนั้น บุตรผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ่อไม่มีสิทธินำบุตรดังกล่าวมาหักลดหย่อนได้

Edit
Q. บุตรชายของพ่อได้รับรางวัลทองคำหนัก 100 บาท พ่อพร้อมด้วยภริยาและบุตรได้เดินทางไปรับรางวัลที่บริษัทฯ มูลค่าของทองคำที่บุตรได้รับคิดเป็นเงินจำนวน ฿840,000 บริษัทฯ ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับเป็นเงินจำนวน ฿42,000 พ่อจะหักลดหย่อนบุตรได้หรือไม่?

พ่อไม่มีสิทธินำบุตรมาหักลดหย่อนภาษี เนื่องจากบุตรมีเงินได้ตั้งแต่ ฿30,000 ขึ้นไป สำหรับบุตรเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินจากเงินรางวัล จะต้องยื่นแบบแสดงรายการโดยเป็นหน้าที่ของผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นตัวแทนในการชำระภาษีแทนผู้เยาว์

Edit
Q. พ่อและแม่มีสถานภาพสมรส มีบุตรเกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคมของปีนี้ จึงมีอายุเพียง 3 วันในปีนี้ บิดามารดาจะนำบุตรมาหักลดหย่อนบุตรได้หรือไม่?

พ่อและแม่ในฐานะผู้มีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายให้หักได้ตลอดปี ไม่ว่ากรณีที่จะหักได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ แม้ว่าบุตรจะเกิดปลายปี และมีอายุเพียง 3 วันก็ตาม

Edit
Q. บิดา/มารดาสามารถนำบุตรผู้เยาว์ที่เสียชีวิตระหว่างปีภาษีไปหักค่าลดหย่อนบุตรได้หรือไม่?

การหักลดหย่อนบุตรให้หักได้ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีที่จะหักได้นั้นจะอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม บิดามารดาจึงหักลดหย่อนบุตรได้

Edit
Q. ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานบริษัทในไทยเกิน 180 วัน มีเงินได้ประเภทเงินเดือน ภริยา บุตร บุพการี อยู่ต่างประเทศไม่มีเงินได้ บุตรเรียนหนังสือที่ต่างประเทศและบุพการีอายุเกิน 60 ปี มีสิทธิหักลดหย่อนภริยา บุตร และบุพการี ได้หรือไม่?

ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทยเกิน 180 วัน ถือว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในไทย สามารถหักลดหย่อนภริยาได้ ไม่ว่าภริยาจะอยู่ในไทยหรืออยู่ต่างประเทศ โดยหักลดหย่อนภริยาได้จำนวน ฿60,000 และสามารถหักลดหย่อนบุตรได้ ไม่ว่าบุตรจะอยู่ในไทยหรืออยู่ต่างประเทศโดยหักลดหย่อนบุตรได้

นอกจาก ค่าลดหย่อนบุตรแล้วในฐานะผู้เสียภาษี คุณยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแบบอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก ไม่ว่าจะเป็น ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง ค่าลดหย่อนบิดามารดา ค่าลดหย่อนคู่สมรส ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี รวมถึง ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี ด้วย ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามความต้องการและงบประมาณของตัวคุณเอง ได้ที่ iTAX Market เรารวมทุกความคุ้มค่ามาไว้ให้ที่นี่แล้ว


Edit

เรื่องที่มักเข้าใจผิดกันบ่อย

 • หลายคนยังเข้าใจผิดว่าถ้าเป็นลูกแท้ๆ แสดงว่าจะเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายเสมอไป ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะบางกรณีพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แม้จะเป็นลูกแท้ๆ แต่พ่อก็อาจไม่มีสิทธิหักลดหย่อนบุตรได้เพราะยังไม่ถือว่าเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของตัวเองหรือของคู่สมรส จนกว่าจะมีการจดทะเบียนรับรองบุตร, ศาลพิพากษาให้เป็นบุตร หรือพ่อแม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง *3
 • ในกรณีมีคู่สมรสที่ยื่นภาษีเองด้วย หลายคนยังเข้าใจผิดว่าการหักลดหย่อนบุตรจะต้องแบ่งกันคนละครึ่ง แต่ที่จริงแล้วกฎหมายอนุญาตให้ทั้งคุณและคู่สมรสสามารถใช้ลูกคนเดียวกันหักลดหย่อนบุตรซ้ำกันได้เต็มจำนวนโดยไม่ต้องแบ่งกัน (การแบ่งสิทธิ์ลดหย่อนบุตรคนละครึ่งเป็นเงื่อนไขในอดีตที่ยกเลิกไปแล้ว)
 • หลายคนเข้าใจผิดว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายคนแรกเกิดในปี 2561 ก็นำไปหักค่าลดหย่อนบุตร ฿60,000 ได้เหมือนกัน แต่ความจริงแล้วลูกคนแรกนำไปลดหย่อนได้ ฿30,000 เท่านั้น เพราะ การได้สิทธิลดหย่อนบุตร ฿60,000 ต้องเป็นกรณีบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี พ.ศ. 2561
 • นอกจากนี้ ถ้ามีลูกแฝดท้องแรกเกิดในหรือหลังปี พ.ศ. 2561 จะได้สิทธิลดหย่อนแฝดคนพี่ ฿30,000 และแฝดคนรอง ฿60,000

Edit

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

 • *1 :

  มาตรา 47(1)(ค) ประมวลรัษฎากร,พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560

 • *2 :

  ร้อยเรื่องลดหย่อน ปีภาษี 2560 ศูนย์สารสนเทศสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/60053.0.html

 • *3 :

  มาตรา 1547 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


Img loading