มาตรการขยายเวลายื่นภาษี สู้ COVID-19 มีผลบังคับใช้แล้ว!

ทั่วไป

21,025 VIEWS

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานประกอบการตามคำสั่งของรัฐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) กรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เลื่อนกำหนดเวลา ยื่นแบบและชำระภาษีให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งผู้ประกอบการได้ติดตามความคืบหน้าการออกกฎหมายเมื่อมีผลบังคับไว้นั้น บัดนี้ เรื่องดังกล่าวได้มีการประกาศกระทรวงการคลังออกมาแล้วจำนวน 3 ฉบับ 

ซึ่งกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่างๆ ที่ขยายออกไป มีดังนี้

1. การขยายเวลายื่นภาษีและชำระภาษีทั่วไป ประกอบด้วย

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2562 (ภ.ง.ด.90/91 และภ.ง.ด.95) ที่ต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ขยายเวลายื่นและชำระภาษีออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 (ภ.ง.ด. 50/ 55) สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องยื่นภาษีภายในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ให้สามารถยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 (แบบ ภ.ง.ด. 51) สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ให้สามารถยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

2. ขยายเวลายื่นภาษีและชำระภาษี สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป ประกอบด้วย

 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 1 แบบ ภ.ง.ด. 2 แบบ ภ.ง.ด. 3 แบบ ภ.ง.ด. 53 และ แบบ ภ.ง.ด. 54) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 สามารถยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (แบบ ภ.พ. 30) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563  และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ให้สามารถยื่นภาษีได้จนถึง 23 พฤษภาคม 2563
  • การจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (แบบ ภ.พ. 36)  ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ให้สามารถยื่นภาษีได้จนถึง 15 พฤษภาคม 2563
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (แบบ ภ.ธ. 40) ของเดือนมีนาคม 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนเมษายน 2563 และเดือนเมษายน 2563 ที่ต้องยื่นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ให้สามารถยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรที่ชำระในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 • อากรแสตมป์ (แบบ อ.ส. 4 แบบ อ.ส. 4ก และ แบบ อ.ส. 4ข) ที่ต้องชำระภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ให้สามารถชำระได้ถึง 15 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิขยายเวลายื่นและชำระภาษี จากการปิดสถานประกอบการตามคำสั่งของภาครัฐ ยังคงมีต้องทำการยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดขยายเวลายื่นภาษีเช่นเดิม

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า 

 มาตรการการขยายระยะเวลาการยื่นและชำระภาษีทุกประเภทจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีสภาพคล่องทางการเงินและมีความคล่องตัวในการทำงานเพิ่มขึ้น สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนอยู่ที่บ้าน ภายใต้แนวคิด อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติของรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนชำระภาษี และนโยบายภาษีอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ ขยายเวลายื่นภาษี สู้โควิด19 V2  และหากมีประกาศอื่นๆ เพิ่มเติม ทีมงาน iTAX จะทำการอัปเดตให้ผู้เสียภาษีทราบต่อไป 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)