ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร โดยมี บุคคลธรรมดา เป็น ผู้เสียภาษี เมื่อตัวเองมีรายได้ ยิ่งมีเงินได้มาก อัตราภาษีจะยิ่งสูงแบบขั้นบันได ซึ่งปัจจุบัน อัตราภาษี สูงสุดอยู่ที่ 35% โดยมี กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดเก็บ


Edit

แหล่งเงินได้

Edit

ผู้มีแหล่งเงินได้ในไทย

ถ้าคุณรายได้ในประเทศไทย เช่น ทำงานในไทย หรือมีกิจการในไทย หรือมีทรัพย์สินในไทย จะต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยด้วย ไม่ว่าเงินนั้นจะจ่ายในประเทศหรือนอกประเทศ และไม่ว่าคุณจะเป็นคนสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตาม*1

Edit

ผู้มีแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ

ถ้าคุณรายได้จากต่างประเทศด้วย โดยปกติจะอยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ประเทศไทยด้วยถ้า 1) อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วัน (เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย) และ 2) นำรายได้จากต่างประเทศนั้นเข้ามาใน ปีภาษี (ปีปฏิทิน) เดียวกัน*2 หากขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ต้องเสียภาษีในไทย อย่างไรก็ดี อนุสัญญาภาษีซ้อนก็สามารถช่วยแก้ปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศได้เช่นกัน

หากคุณไม่แน่ใจว่ารายได้ที่คุณมีในปีภาษีนั้นๆ เป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่? ต้องเสียภาษีมากน้อยแค่ไหน? เราแนะนำให้คุณเริ่มต้นคำนวณภาษีแต่เนิ่นๆ เพื่อเป็นการเตรียมตัวและจะได้มีเวลาสำหรับวางแผนลดหย่อนภาษีที่ดีมากพอ และหากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคำนวณภาษีได้ที่ไหน สามารถเริ่มต้นคำนวณภาษี คำนวณภาษีได้ฟรีในรูปแบบ App ทั้งบนระบบ iOS และ Android


Edit

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • *1 :

    มาตรา 41 วรรคสองและวรรคท้าย ประมวลรัษฎากร

  • *2 :

    มาตรา 41 วรรคสองและวรรคท้าย ประมวลรัษฎากร,หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค. 0802/696 ลว. 1 พ.ค. 2530


Img loading