ภาษีธุรกิจเฉพาะ

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจัดเก็บกิจการบางประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษแยกต่างหากจากภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บ


Edit

กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

โดยปกติ กิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ กิจการในราชอาณาจักรดังต่อไปนี้*1
 1. ธนาคาร
 2. ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 3. ประกันชีวิต
 4. การรับจำนำ
 5. การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น ปล่อยกู้ ค้ำประกัน แลกเปลี่ยนสกุลเงิน รับส่งเงินไปต่างประเทศ เป็นต้น
 6. ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือ หากำไร (ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใด)
 7. ขายหลักทรัพย์
 8. ธุรกิจแฟ็กเตอริง เป็นต้น

อ้างอิง

 • *1 :

  มาตรา 91/2 ประมวลรัษฎากร


Img loading