อากรแสตมป์

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ประเภทภาษี

อากรแสตมป์


ผู้รับผิดชอบ


อากรแสตมป์ คือ ภาษีประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร ซึ่งจัดเก็บในรูปของดวงแสตมป์ที่ใช้สำหรับปิดบนเอกสารราชการและหนังสือสัญญาต่างๆ โดยมีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บ


Edit

เอกสารที่ต้องใช้อากรแสตมป์

 

โดยทั่วไปเอกสารจะต้องใช้อากรแสตมป์จึงจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ โดยมีตราสารที่กฎหมายบังคับอยู่ 28 รายการ ได้แก่*1
1. เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือแพ
2. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตรและใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ เป็นผู้ออก
3. เช่าซื้อทรัพย์สิน
4. จ้างทำของ
5. กู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
6. กรมธรรม์ประกันภัย
7. ใบมอบอำนาจ
8. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท
9. (1) ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน และ (2) ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน
10. บิลออฟเลดิง
11. (1) ใบหุ้น หรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์การใด ๆ และ (2) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย
12. เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใด ๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค
13. ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคารโดยมีดอกเบี้ย
14. เลตเตอร์ออฟเครดิต
15. เช็คสำหรับผู้เดินทาง
16. ใบรับของ
17. ค้ำประกัน
18. จำนำ
19. ใบรับของคลังสินค้า
20. คำสั่งให้ส่งมอบของ
21. ตัวแทน
22. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
23. คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร
24. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน
25. ข้อบังคับของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน
26. ข้อบังคับใหม่หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทจำกัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ส่งต่อนายทะเบียน
27. หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน
28. ใบรับ

ทั้งนี้ เอกสารที่ปิดอากรแสตมป์แล้วจะต้องขีดคร่อมด้วยจึงจะสมบูรณ์


Edit

สถานที่จัดจำหน่าย

คุณสามารถซื้ออากรแสตมป์ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ใกล้บ้าน


Edit

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

  • อากรแสตมป์ แม้จะเรียกว่าแสตมป์ แต่ก็ไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์
  • อากรแสตมป์ไม่ใช่ดวงตราไปรษณียากร เราจึงไม่สามารถนำไปใช้ปิดซองจดหมายได้
  • แม้อากรแสตมป์จะเป็น ภาษี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากรแต่กรมสรรพากรก็ไม่ได้ทำหน้าที่พิมพ์เองแต่อย่างใด หากแต่พิมพ์โดยโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้การพิมพ์อากรแสตมป์ของประเทศไทยมีคุณภาพระดับเดียวกับธนบัตรเลยทีเดียว*2

อ้างอิง


Img loading