ภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) คือ ภาษี ประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร ซึ่งจัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการในประเทศ และการนำเข้าสินค้าโดยมีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บ ปัจจุบันเราจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในอัตราคงที่ 7% (ซึ่งคำนวณมาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% + ภาษีท้องถิ่น 0.7%)*1

ผู้ประกอบการที่มียอดขายทั้งปีเกิน ฿1,800,000 (เฉลี่ยเดือนละ ฿150,000) โดยปกติจะถูกบังคับให้จดทะเบียน VAT ตามกฎหมายภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีมูลค่าของฐานภาษีเกิน ฿1,800,000*2 แต่ถ้าเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้น ก็จะไม่ต้องเสีย VAT*3 เช่น ขายเนื้อสัตว์ ผักสด เป็นต้น

โดยทั่วไปผู้ประกอบการจะต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป*4 และมีหน้าที่ต้องออก ใบกำกับภาษี ด้วย


Edit

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

 • อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจริงๆ แล้วกฎหมายบัญญัติไว้ที่ 10% แต่เนื่องจากประเทศไทยมีการออกกฎหมายพิเศษมาลดให้เหลือ 7% เป็นการชั่วคราวแบบปีต่อปี แล้วใช้วิธีต่ออายุเอาเรื่อยๆ มาหลายปี จึงทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าการกลับไปใช้อัตรา 10% เป็นการปรับขึ้นภาษี ทั้งที่จริงตามกฎหมายใช้อัตรา 10% ตั้งแต่แรกแล้ว
 • เวลาเห็นข่าวว่ารัฐบาลประกาศลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 6.3% คนมักเข้าใจผิดว่ารัฐบาลประกาศลด VAT จาก 7% เหลือ 6.3% ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะที่จริงแล้ว เรายังต้องเสียอัตราภาษีท้องถิ่นอีก 1/9 ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม*5 อีกด้วย (VAT 6.3% x 1/9 = 0.7%) สรุป เราเสีย VAT 7% เหมือนเดิมนั่นเอง (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% + ภาษีท้องถิ่น 0.7%) ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น
 • ในกรณีที่คุณไม่ได้จดทะเบียน VAT มาก่อนในปีนั้น แล้วต่อมาในช่วงปลายปีคุณมียอดขายเกิน ฿1,800,000 แบบคาดไม่ถึง หลายคนมักเข้าใจผิดว่าจะต้องย้อนหลังกลับมาเสีย VAT จากรายได้จำนวนที่เกิดขึ้นตลอดปีตั้งแต่บาทแรกเลย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะที่จริงแล้วในเดือนที่คุณมียอดขายเกิน ฿1,800,000 แม้คุณมีหน้าที่จดทะเบียน VAT ภายใน 30 วันก็จริง แต่คุณก็มีเพียงหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะส่วนที่เกินกว่า ฿1,800,000 เท่านั้น*6 โดยไม่ต้องย้อนกลับไปคำนวณ VAT ย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นปีแล้ว

อ้างอิง

 • *1 :

  มาตรา 4(1) พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 669) พ.ศ. 2561,มาตรา 12 ทวิ พ.ร.บ. รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497,มาตรา 80 ประมวลรัษฎากร

 • *2 :

  มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2548,มาตรา 81/1 และ 85/1 ประมวลรัษฎากร

 • *3 :

  มาตรา 81/2 ประมวลรัษฎากร

 • *4 :

  มาตรา 83 ประมวลรัษฎากร

 • *5 :

  มาตรา 12 ทวิ พ.ร.บ. รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497

 • *6 :

  ข้อหารือภาษีอากร เลขที่ กค 0702/3397 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551


Img loading