ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ NGV

ทั่วไป

3,420 VIEWS

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด 1 สิงหาคม 2565 เบนซิน 95 ดีเซล B7 แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85 แก๊ส NGV

 

iTAX shop ลดหย่อนภาษี

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 1 สิงหาคม 2565 ที่ ปั๊ม ปตท. PTT Station

 • แก๊สโซฮอล์ 95 37.85 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ E20 36.74 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ E85 33.34 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 91 37.58 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 45.26 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม 47.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล 34.94 บาท/ลิตร

หมายเหตุ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ราคาน้ำมันวันนี้ 1 สิงหาคม 2565 ที่ ปั๊มบางจาก

 • แก๊สโซฮอล์ 95 37.85 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ E20 36.74 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ E85 33.34 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 91 37.58 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม 47.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล 34.94 บาท/ลิตร

หมายเหตุ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

 

iTAX shop ลดหย่อนภาษี

โครงสร้างราคาน้ำมัน ของประเทศไทยประกอบด้วยต้นทุนอะไรบ้าง?

 • ราคาหน้าโรงกลั่น – ประเทศไทยอ้างอิงจากราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นของตลาดสิงคโปร์ ซึ่งมาจากต้นทุนน้ำมันดิบ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงกลั่น
 • ภาษีสรรพสามิต – เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกรมสรรพสามิต โดยอัตราภาษีจะเป็นไปตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันแต่ละชนิด
 • ภาษีบำรุงเทศบาล – เป็นภาษีที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาล ตามที่หน่วยงานท้องถิ่นนั้นประกาศกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 ซึ่งโดยปกติจะคิดในอัตรา 10% ของภาษีสรรพสามิต
 • กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง – มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้น น้ำมันบางชนิดอาจถูกเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราสูง ในขณะที่น้ำมันบางชนิดนอกจากจะไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ แล้ว ยังอาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันฯ ด้วย
 • กองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน – มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งโดยปกติจะจัดเก็บในอัตราลิตรละ 0.0050 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) – เป็นภาษีการบริโภคที่จัดเก็บเมื่อมีการขายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศโดยกรมสรรพากร ซึ่งในโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีการเรียกเก็บ VAT 7% จากราคาขายส่งครั้งแรกและเรียกเก็บ VAT เพิ่มเติมอีกครั้งตอนขายปลีกจากโดยจะคำนวณ VAT 7% จากค่าการตลาด
 • ค่าการตลาด – กำไรของผู้ประกอบการธุรกิจค้าน้ำมัน

 

iTAX shop ลดหย่อนภาษี

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)