ราคาน้ำมันวันนี้ 19 กรกฎาคม 2565

ทั่วไป

1,055 VIEWS

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด 19 กรกฎาคม 2565 เบนซิน 95 ดีเซล B7 แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85 แก๊ส NGV

 

iTAX shop ลดหย่อนภาษี

 

ราคาน้ำมันวันนี้ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ ปั๊ม ปตท. PTT Station

 • แก๊สโซฮอล์ 95 38.25 บาท/ลิตร ⬇️-0.50 บาท 
 • แก๊สโซฮอล์ E20 37.14 บาท/ลิตร ⬇️-0.50 บาท 
 • แก๊สโซฮอล์ E85 33.34 บาท/ลิตร ⬇️-0.30 บาท 
 • แก๊สโซฮอล์ 91 37.98 บาท/ลิตร ⬇️-0.50 บาท 
 • เบนซิน 95 45.66 บาท/ลิตร ⬇️-0.50 บาท 
 • ดีเซล B7 34.94 บาท/ลิตร
 • แก๊ส NGV 15.59 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม 46.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล 34.94 บาท/ลิตร

หมายเหตุ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ราคาน้ำมันวันนี้ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ ปั๊มบางจาก

 • แก๊สโซฮอล์ 95 38.25 บาท/ลิตร ⬇️-0.50 บาท 
 • แก๊สโซฮอล์ E20 37.14 บาท/ลิตร ⬇️-0.50 บาท 
 • แก๊สโซฮอล์ E85 33.34 บาท/ลิตร ⬇️-0.30 บาท 
 • แก๊สโซฮอล์ 91 37.98 บาท/ลิตร ⬇️-0.50 บาท 
 • ดีเซล B7 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม 46.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล 34.94 บาท/ลิตร

หมายเหตุ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

 

iTAX shop ลดหย่อนภาษี

โครงสร้างราคาน้ำมัน ของประเทศไทยประกอบด้วยต้นทุนอะไรบ้าง?

 • ราคาหน้าโรงกลั่น – ประเทศไทยอ้างอิงจากราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นของตลาดสิงคโปร์ ซึ่งมาจากต้นทุนน้ำมันดิบ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงกลั่น
 • ภาษีสรรพสามิต – เป็นภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงโดยกรมสรรพสามิต โดยอัตราภาษีจะเป็นไปตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันแต่ละชนิด
 • ภาษีบำรุงเทศบาล – เป็นภาษีที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาล ตามที่หน่วยงานท้องถิ่นนั้นประกาศกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 ซึ่งโดยปกติจะคิดในอัตรา 10% ของภาษีสรรพสามิต
 • กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง – มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนั้น น้ำมันบางชนิดอาจถูกเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราสูง ในขณะที่น้ำมันบางชนิดนอกจากจะไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ แล้ว ยังอาจได้รับการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันฯ ด้วย
 • กองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน – มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งโดยปกติจะจัดเก็บในอัตราลิตรละ 0.0050 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) – เป็นภาษีการบริโภคที่จัดเก็บเมื่อมีการขายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศโดยกรมสรรพากร ซึ่งในโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีการเรียกเก็บ VAT 7% จากราคาขายส่งครั้งแรกและเรียกเก็บ VAT เพิ่มเติมอีกครั้งตอนขายปลีกจากโดยจะคำนวณ VAT 7% จากค่าการตลาด
 • ค่าการตลาด – กำไรของผู้ประกอบการธุรกิจค้าน้ำมัน

 

iTAX shop ลดหย่อนภาษี

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)