จัดอันดับ งบประมาณรายจ่าย 2565 จำแนกตามกระทรวง

งบประมาณ

27,669 VIEWS

ร่าง พ.ร.บ งบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ได้สรุป งบประมาณรายจ่าย ของปีงบประมาณ 2565 แยกตามกระทรวงต่างๆ ซึ่งสามารถจัดอันดับที่น่าสนใจได้ดังนี้

5 อันดับกระทรวงที่ได้รับจัดสรรงบมากที่สุด

กระทรวงศึกษาธิการยังคงเป็นอันดับ 1 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด (332,398.6 ล้านบาท) ส่วนอันดับ 2-5 ยังคงเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม ตามลำดับเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีงบประมาณ 2564

อันดับ กระทรวง งบประมาณ (ล้านบาท)
1 🥇 กระทรวงศึกษาธิการ 332,398.6
2 🥈 กระทรวงมหาดไทย 316,527.0
3 🥉 กระทรวงการคลัง 273,941.3
4 กระทรวงกลาโหม 203,282.0
5 กระทรวงคมนาคม 175,858.7

5 อันดับกระทรวงที่ได้รับจัดสรรงบน้อยที่สุด

กระทรวงพลังงานเป็นกระทรวงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดในบรรดา 20 กระทรวง คือจำนวน 2,717.5 ล้านบาท ในร่างงบประมาณ 2565  ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่รับจัดสรรงบประมาณน้อยลงมาตามลำดับ

อันดับ กระทรวง งบประมาณ (ล้านบาท)
16 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6,979.1
17 กระทรวงพาณิชย์ 6,523.3
18 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,164.6
19 กระทรวงอุตสาหกรรม 4,380.1
20 กระทรวงพลังงาน 2,717.5

5 อันดับกระทรวงที่ถูกตัดงบเป็นสัดส่วนมากที่สุด

มี 17 กระทรวงจาก 20 กระทรวงที่ถูกตัดงบประมาณปี 2565 โดย กระทรวงแรงงาน เป็นกระทรวงที่ถูกตัดงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 28.7% เมื่อเทียบกับงบประมาณปี 2564

อันดับ กระทรวง เปลี่ยนแปลง
1 กระทรวงแรงงาน ↓ 28.7%
2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 15.9%
3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ↓ 15.2%
4 กระทรวงวัฒนธรรม ↓ 10.8%
5 กระทรวงยุติธรรม ↓ 9.3%

3 อันดับกระทรวงที่ได้งบเพิ่มเป็นสัดส่วนสูงที่สุด

ในบรรดา 20 กระทรวง มีเพียง 3 กระทรวงเท่านั้นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยมีกระทรวงพลังงานที่ได้รับการจัดสรรงบฯ เพิ่มขึ้น 19.2% ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงการคลัง ได้รับจัดสรรเพิ่ม 10.4% และ 2% ตามลำดับ

อันดับ กระทรวง เปลี่ยนแปลง
1 🥇 กระทรวงพลังงาน 19.2%
2 🥈 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ↑ 10.4%
3 🥉 กระทรวงการคลัง ↑ 2%

งบประมาณรายจ่าย 2565 เรียงลำดับตามงบประมาณที่ได้รับ

กระทรวง งบประมาณ (ล้านบาท)
งบกลาง 571,047.3
กระทรวงศึกษาธิการ 332,398.6
กระทรวงมหาดไทย 316,527.0
กระทรวงการคลัง 273,941.3
กระทรวงกลาโหม 203,282.0
ทุนหมุนเวียน 195,397.9
กระทรวงคมนาคม 175,858.7
กระทรวงสาธารณสุข 153,940.5
รัฐวิสาหกิจ 130,586.4
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 124,182.8
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงาน ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 122,729.9
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 110,126.5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 78,305.1
กระทรวงแรงงาน 49,742.8
สำนักนายกรัฐมนตรี 34,017.3
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28,325.5
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 24,978.6
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 24,664.8
กระทรวงยุติธรรม 24,321.3
หน่วยงานของศาล 22,947.8
หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 18,468.6
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 17,411.0
ส่วนราชการในพระองค์ 8,761.4
สภากาชาดไทย 8,265.4
หน่วยงานของรัฐสภา 8,208.1
กระทรวงการต่างประเทศ 7,618.7
กระทรวงวัฒนธรรม 7,104.4
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6,979.1
กระทรวงพาณิชย์ 6,523.3
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,164.6
กระทรวงอุตสาหกรรม 4,380.1
กระทรวงพลังงาน 2,717.5
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596.7
หน่วยงานอื่นของรัฐ 479.0

ที่มา สำนักงบประมาณ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)