บริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่า กับ สภากาชาดไทย ผ่าน e-donation

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

19,783 VIEWS

บริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่า กับ สภากาชาดไทย ผ่านเว็บไซต์ https://www.redcrossfair.com/donate สามารถบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ e-donation ได้

บริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่า กับ สภากาชาดไทย ผ่านเว็บไซต์

บริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่า กับ สภากาชาดไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://www.redcrossfair.com/donate โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการบริจาคผ่านเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย

 1. ไปที่เว็บไซต์ https://www.redcrossfair.com/donate
 2. เลือกวัตถุประสงค์การบริจาคจาก 1 ใน 4 รูปแบบ ได้แก่
  • บริจาคเพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์
  • บริจาคเพื่อสนับสนุนงานบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  • บริจาคเพื่อสนับสนุนการบริจาคโลหิต และ
  • บริจาคเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 3. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค หรือระบุจำนวนเงินบริจาคเองก็ได้ เริ่มต้นที่ 1 บาท
 4. กดปุ่ม “บริจาค”
 5. ระบบจะสรุปยอดรายการชำระเงินบริจาค เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้อง ให้กด “บริจาคทันที”
 6. ระบบจะแสดง QR พร้อมเพย์ เพื่อให้แสกนจ่ายภายใน 30 นาที
 7. เมื่อบริจาคแล้ว สามารถกดคลิกตรวจสอบการชำระเงินได้

สภากาชาดไทยให้เลือกวัตถุประสงค์การบริจาคได้ 4 รูปแบบ

บริจาคเพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์

สภากาชาดไทยให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ให้บริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางจัดหาและบริการดวงตาและอวัยวะที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรด้านสาธารณสุข อีกทั้งผลิตบุคลากรพยาบาลเฉพาะทาง

บริจาคเพื่อสนับสนุนงานบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว และให้บริการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง และภัยหนาว ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน มีการจัดการระบบอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติ ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบพร้อมรับภัยพิบัติอีกด้วย

บริจาคเพื่อสนับสนุนการบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้มีหน้าที่หลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งในรูปโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการโดยยึดมั่น ในนโยบายคุณภาพ คือบริการประทับใจ โลหิตและผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ

บริจาคเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สภากาชาดไทยเป็นองค์กรผู้นำด้านอาสาสมัครของประเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการอาสาสมัครแบบบูรณาการ เพื่อให้โอกาสอาสาสมัครของสภากาชาดไทยได้ออกปฏิบัติงานที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส รวมถึงพระภิกษุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเพิ่มจำนวนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม ตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทยเข้าถึงประชาชนและประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครอย่างทั่วถึง “อาสาด้วยจิตกุศล บริการเพื่อนมนุษย์”

เงินบริจาคสนับสนุน ‘สภากาชาดไทย’ บริจาคลดหย่อนภาษี 2 เท่า

เงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐที่จะนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย (เพิ่มเติมที่ เงินบริจาคโรงพยาบาลรัฐ)

ทั้งนี้ จะต้องมีใบอนุโมทนาบัตร หรือใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อผู้บริจาคอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีด้วย เว้นแต่คุณทำการบริจาคเงินผ่านระบบ บริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) จึงจะไม่ต้องใช้หลักฐานในการบริจาค

บริจาคเงินผ่านระบบ e-Donation คืออะไร?

ระบบบริจาคเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล รวมถึงองค์กรการกุศลอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคมากขึ้น

เพราะผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้แม้จะไม่มีหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร นอกจากนี้ การบริจาคผ่านระบบ e-Donation ยังมีส่วนช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับเงินคืนภาษีเร็วมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งการบริจาคผ่าน e-Donation สามารถรับข้อมูลได้ 2 ช่องทาง คือ

 • บริจาคเป็นเงินสด หน่วยรับบริจาคจะบันทึกข้อมูลการรับบริจาคลงระบบ
 • บริจาคผ่านบริการของธนาคาร (QR Code) หากคุณทำรายการบริจาคผ่านระบบของธนาคาร ธนาคารจะทำการส่งข้อมูลบริจาคให้แก่สรรพากรโดยตรง แต่มีข้อแม้ว่า คุณจะต้องทำการแจ้งความประสงค์และยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลส่วนนี้ให้สรรพากรด้วย

ประโยชน์ของการบริจาคผ่านระบบ e-Donation

1. สำหรับผู้บริจาค

2. สำหรับหน่วยรับบริจาค

 • ลดค่าใช้จ่ายและความวุ่นวายในการจัดทำหลักฐานการรับบริจาคแบบกระดาษ
 • ลดปัญหาการจัดเก็บสำเนาเอกสารการรับบริจาค
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริจาค เนื่องจากสามารถเข้าดูข้อมูลการบริจาคได้ที่ website https://epit.rd.go.th ได้ตลอด 24 ชม. ผู้บริจาคจึงสามารถมั่นใจได้มากขึ้นว่า เงินที่บริจาคไปสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้แน่นอน

ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ด้วยการบริจาคผ่านระบบ e-Donation ต้องทำยังไง?

สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านระบบ e-Donation สามารถทำได้ง่ายๆ เพียง

 • บริจาคเป็นเงินสดที่หน่วยรับบริจาค : ผู้บริจาคสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริจาค ให้ทำการบันทึกข้อมูลการบริจาคลงระบบ e-Donation ได้ทันที
 • บริจาคผ่านระบบของธนาคาร (QR Code) : ผู้บริจาคสามารถทำรายการพร้อมทั้งแสดงความประสงค์ผ่านระบบของธนาคารที่เป็นตัวกลางในการรับบริจาค ว่าอนุญาตให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคให้สรรพากร

และหากคุณดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ข้อมูลการบริจาคของคุณจะอยู่ในระบบของสรรพากรอัตโนมัติ และคุณสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ทันทีที่ทำการยื่นภาษี

หมายเหตุ หากต้องการตรวจสอบข้อมูลการรับบริจาคของตัวเองก็สามารถทำได้ที่ https://epit.rd.go.th โดยสามารถใช้หมายเลขผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password) เดียวกันกับที่ใช้ตอนยื่นภาษีประจำปีออนไลน์ได้เลย

รู้ได้อย่างไรว่า บริจาคผ่าน QR Code โครงการไหนลดหย่อนภาษีได้?

สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษีผ่านระบบ e-Donation สามารถบริจาคให้แก่หน่วยงานต่อไปนี้

 • มหาวิทยาลัย, โรงเรียน หรือ สถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน (ใช้สิทธิหักลดหย่อน 2 เท่าได้ เมื่อบริจาคตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น)
 • ศาสนสถานทุกศาสนา อาทิ โบสถ์ วัด มัสยิด เป็นต้น
 • โรงพยาบาล และสถานพยาบาลของรัฐ
 • องค์สาธารณะอื่นๆ

นอกจากหน่วยรับบริจาคข้างต้นแล้ว ผู้บริจาคสามารถเช็กรายชื่อหน่วยรับบริจาคได้ด้วยตัวเองที่ http://edonation.rd.go.th

ข้อสังเกตเพิ่มเติม : การบริจาคผ่าน QR Code ที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้จะต้องมี

 • จะต้องมีข้อความ e-donation และ บัญชีรับบริจาค จะต้องระบุชื่อหน่วยรับบริจาคอย่างชัดเจน
 • เมื่อทำการแสกน QR Code แล้ว จะต้องเป็นการโอนเงินไปยัง บัญชีของหน่วยรับบริจาค เท่านั้น
 • Application ของธนาคารจะต้องมีข้อความ “แจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี” และผู้บริจาคจะต้องอนุญาตให้ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรด้วย

หมายเหตุ

ในกรณีที่ทำการบริจาคเงินให้กับหน่วยงานที่ไม่อยู่ในระบบ e-donation คุณยังสามารถใช้ใบอนุโมทนาบัตรเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ

และหากคุณไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาการบริจาคของคุณสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่? หรือต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอื่นๆ เพิ่มเติม คุณสามารถดาวน์โหลด application iTAX เพื่อทดลองคำนวณภาษีและวางแผนภาษีก่อนยื่นจริงได้ ฟรี ทั้ง iOS และ Android

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)