ระบบ e-Donation

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นระบบรองรับข้อมูลการบริจาคลดหย่อนภาษีของผู้เสียภาษี เพื่อให้ผู้บริจาคจำเป็นไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคเองเมื่อจะใช้สิทธิลดหย่อนเงินบริจาคทั่วไปและ เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ

ระบบ e-Donation เป็นระบบที่พัฒนาโดยกรมสรรพากร


Edit

ทางเลือกการบริจาคผ่านระบบ e-Donation

Edit

1. กรณีบริจาคผ่านธนาคาร (QR Code)

การบริจาคผ่านธนาคารจะต้องทำผ่านวิธีโอนเงินด้วย QR Code ผ่านแอป Mobile Banking ของธนาคารนั้นๆ โดยแอปจะแสดงข้อความให้คุณเลือกแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเข้าระบบ e-Donation เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ธนาคารจะส่งเงินบริจาคให้หน่วยงานผู้รับบริจาค และส่งข้อมูลการรับบริจาคจากผู้เสียภาษีเข้าระบบ e-Donation ให้ โดยข้อมูลการบริจาคจะถูกบันทึกในระบบภายใน 2 วันทำการ โดยที่หน่วยงานผู้รับบริจาคไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลระบบ e-Donation เอง

ป้าย QR Code ที่อยู่ในระบบ e-Donation จะมีข้อความแสดงชื่อบัญชีเงินฝากจะเป็นชื่อหน่วยงานผู้รับบริจาคนั้นๆ และข้อความว่า “e-Donation” เสมอ ซึ่งขณะนี้มีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการและเปิดให้บริการระบบ e-Donation แล้ว ดังนี้

 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. ธนาคารกสิกรไทย
 4. ธนาคารทหารไทย
 5. ธนาคารไทยพาณิชย์
 6. ธนาคารธนชาต
 7. ธนาคารมิซูโฮ
 8. ธนาคารออมสิน


Edit

2. กรณีบริจาคเป็นเงินสด

ผู้เสียภาษียังคงบริจาคเป็นเงินสดตามปกติ แต่หน่วยงานผู้รับบริจาคต้องบันทึกข้อมูลการรับบริจาคจากผู้เสียภาษีบนระบบ e-Donation เพื่อส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต่อไป

ดังนั้น หากคุณต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี คุณต้องแจ้งให้หน่วยรับบริจาคบันทึกข้อมูลการบริจาคบนระบบ e-Donation ทันที


Edit

วิธีตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเอง

ผู้บริจาคสามารถสอบข้อมูลการบริจาคในระบบ e-Donation ได้ที่ https://epit.rd.go.th/BOAPP_RDINET/EFLoginService?service=DNT

คุณสามารถใช้เลขผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password) ชุดเดียวกันกับตอนที่ใช้ยื่นภาษีในระบบยื่นภาษีประจำปีทางอินเตอร์เน็ต (E-Filing) ของกรมสรรพากรได้เลย

คุณอาจจะต้องเตรียมบัตรประชาชนก่อนเข้าสู่ระบบด้วย เนื่องจากระบบจะถามหาเลข Laser ID 12 หลักที่ปรากฏอยู่หลังบัตรประจำตัวประชาชนด้วย


Edit

หน่วยงานผู้รับบริจาคที่อยู่ในเกณฑ์ใช้ระบบ e-Donation ได้

 • โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
 • ศาสนสถานทุกศาสนา เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด
 • โรงพยาบาลรัฐ และสถานพยาบาลของรัฐ
 • องค์กรการกุศลสาธารณะอื่นๆ ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้

คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยรับบริจาคที่ใช้ระบบ e-Donation รวมถึงวิธีรับบริจาคได้ที่ http://edonation.rd.go.th/donate/Rep_AppDonate.jsp


Edit

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


Img loading