ยื่นคำร้อง ขอดูกล้องวงจรปิด กทม. (CCTV) ผ่านช่องทางออนไลน์

ทั่วไป

13,270 VIEWS

ประชาชนทั่วไปสามารถยื่นคำร้อง ขอดูกล้องวงจรปิด CCTV ของ กทม. ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ผ่านเว็บไซต์ โดยระบุหมายเลขเสา หมายเลขตู้ควบคุม หรือหมายเลขกล้อง และ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

ช่องทางยื่นคำร้อง ขอดูกล้องวงจรปิด ของ กทม. ผ่านช่องทางออนไลน์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการดาวน์โหลดออนไลน์ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ การได้รับข้อมูลภาพภายใน 24 ชั่วโมงจะต้องมีจำนวนกล้องไม่เกิน 6 กล้อง และระยะเวลารวมข้อมูลภาพไม่เกิน 3 ชั่วโมง หากระยะเวลารวมข้อมูลภาพเกิน 3 ชั่วโมง ให้ติดต่อรับข้อมูลภาพที่ศูนย์ CCTV

การยื่นคำร้องขอดูกล้องวงจรปิด CCTV ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กทม. ประชาชนสามารถทำได้บนเว็บไซต์ https://cctv.bangkok.go.th โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง ขอดูกล้องวงจรปิด กทม. (CCTV) ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร

1. เลือกศูนย์ CCTV ที่ต้องการติดต่อเพื่อดาวน์โหลด 

ให้เลือกศูนย์ที่ต้องการติดต่อเพื่อยื่นคำร้องและขอดาวน์โหลดข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด

2. กรอกคำร้องออนไลน์

การกรอกคำร้องผ่านระบบออนไลน์ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้

 1. ระบุศูนย์ CCTV ที่คุณต้องการรับข้อมูล
 2. เลือกประเภทรับแจ้งเหตุ โดยมีตัวเลือกดังนี้
  • อุบัติเหตุ
  • ทรัพย์สินสูญหาย
  • อาชญากรรม
  • อื่นๆ
 3. กรอกชื่อ-นามสกุลของผู้ขอข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด
 4. กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 5. กรอกอีเมลที่ต้องการรับภาพจากกล้องวงจรปิด
 6. กรอก LINE ID ที่ต้องการรับภาพจากกล้องวงจรปิด
 7. ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 8. แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสาร โดยต้องเป็นไฟล์ .pdf, .png, .jpg และมีขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10MB
 9. แนบไฟล์หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) โดยต้องเป็นไฟล์ .pdf, .png, .jpg และมีขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10MB
 10. ระบุหนังสือขอภาพจาก (สถานีตำรวจ) เลขที่
 11. ระบุวันที่รับแจ้งจากหนังสือขอภาพสถานีตำรวจ
 12. แนบไฟล์หนังสือขอภาพสถานีตำรวจ โดยต้องเป็นไฟล์ .pdf, .png, .jpg และมีขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10MB
 13. ระบุเขต/พื้นที่เกิดเหตุ
 14. ระบุหมายเลข ตู้ควบคุม หรือ กล้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง สัญลักษณ์และรหัสหมายเลขกำกับกล้อง วงจรปิด ซึ่งจะติดที่กล้อง เสา และตู้ควบคุม (วิธีดูเลขรหัสกล้องวงจรปิด) โดยสามารถขอภาพได้สูงสุดจากกล้องวงจรปิด 6 ตัว
 15. ระบุช่วงเวลาขอภาพ วัน/เดือน/ปี และเวลาที่เริ่มต้น และสิ้นสุด
 16. ระบุช่องทางการขอติดต่อรับภาพ โดยสามารถเลือกได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Online และ/หรือ
  • รับไฟล์เองที่สำนักงานเขตโดยนำแผ่น DVD หรือ Flash Drive (กรุณานำมาเอง)
 17. ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)
 18. กด “ส่งคำร้อง”
 19. เมื่อกรอกข้อมูลสำเร็จและเจ้าหน้าที่ลงรับเรื่องแล้ว จะได้รับหมายเลขอ้างอิง (Reference Number) เพื่อนำไปตรวจสอบสถานะภาพจากกล้องวงจรปิดต่อไป ซึ่งโดยปกติจะได้รับภายใน 24 ชั่วโมง

ช่องทางตรวจสอบสถานะการขอภาพจากกล้องวงจรปิด

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการขอภาพได้ผ่านเว็บไซต์ ตรวจสอบสถานะ ของกรุงเทพมหานคร โดยให้นำหมายเลขอ้างอิง (Reference Number) ที่ได้รับตอนส่งคำร้องมากรอกแล้วกด “Search” เพื่อตรวจเช็กสถานะภาพ

ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 • โทร./โทรสาร 02 354 1237 (สำนักงาน – ในวันและเวลาราชการ)
 • เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/traffic
 
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)