Contents

ใบ 50 ทวิ – หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

659,610 views

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือที่มักเรียกกันว่าใบ 50 ทวิ เป็นหลักฐานที่ผู้มีเงินได้จะได้รับเพื่อแสดงว่าผู้รับเงินได้ถูก หักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับใบ 50 ทวิ จำนวน 2 ใบที่มีข้อความตรงกันไว้เป็นหลักฐานสำหรับการยื่นภาษีในปีภาษีที่ได้รับ เงินได้ ก้อนนั้นๆ ต่อไป โดยผู้จ่ายเงินเป็นผู้มีหน้าที่ออกหลักฐานดังกล่าวให้แก่ผู้รับเงิน1

ใบ 50 ทวิ

กำหนดการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย

กรณีรายได้จากงานประจำ

 • ถ้าอยู่ทำงานจนถึงสิ้นปี นายจ้างมีหน้าที่ต้องออกใบ 50 ทวิ ให้ภายในวันที่ 15 ก.พ. ของปีถัดไป2
 • ถ้าออกจากงานระหว่างปี นายจ้างมีหน้าที่ต้องออกใบ 50 ทวิ ให้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ออกจากงาน3

กรณีรายได้อื่นๆ

โดยปกติแล้วผู้จ่ายเงินได้จะต้องออกใบ 50 ทวิ ให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทันที4

การนำไปใช้งาน

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเอกสารสำคัญที่คนมีรายได้ทุกคนจะต้องใช้เพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 91/90) เมื่อคุณได้รับใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จากที่ทำงาน ก็ให้นำข้อมูลในเอกสารดังกล่าวมาใช้ใน คำนวณภาษี และกรอกยื่นแบบภาษีต่อไป

การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) สามารถอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น PDF) ส่งให้ผู้รับได้ หรือจะให้ผู้รับเข้าไปโหลดในช่องทางออนไลน์ที่ผู้จ่ายเงินกำหนดก็ได้ แต่ไฟล์เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง สร้างและเก็บรักษาด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์5

ให้ iTAX จัดทำใบ 50 ทวิ อิเล็กทรอนิกส์ แทน HR

บอก HR ให้เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมเงินเดือน iTAX paystation

ติดต่อ 062-486-9787


อ้างอิง

 1. ^

  มาตรา 50 ทวิ ประมวลรัษฎากร

 2. ^

  มาตรา 50 ทวิ (2) ประมวลรัษฎากร

 3. ^

  มาตรา 50 ทวิ (2) ประมวลรัษฎากร

 4. ^

  มาตรา 50 ทวิ (1), (3) ประมวลรัษฎากร

 5. ^

  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.121/2545, ข้อหารือภาษีอากร ที่ กค 0702/1057 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559