เงินได้สุทธิ

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เงินได้สุทธิ เป็นฐานภาษีสำหรับคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมาจากเงินได้พึงประเมินที่หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเรียบร้อยแล้ว

เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ

Img loading