เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี คือ เงินได้ที่กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าไม่อยู่ในข่ายต้องเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีอยู่นับร้อยรายการโดยกระจายอยู่ตามกฎหมายฉบับต่างๆ เช่น ประมวลรัษฎากร กฎกระทรวง*1 และพระราชกฤษฎีกา เป็นต้น ทำให้ไม่ต้องเสียภาษีเหมือน เงินได้ ทั่วไป


Edit

ตัวอย่างเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

 • กำไรจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์*2
 • เงินประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนได้รับจากกองทุนประกันสังคม จากกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ หรือว่างงาน เป็นต้น*3
 • เงินรางวัลที่ถูกล็อตเตอร์รี่สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากออมสิน*4
 • เงินที่บริษัทประกันจ่ายให้จากการประกันภัยหรือประกันชีวิต*5
 • เงินได้ที่ได้รับตามหน้าที่ธรรมจรรยา, มรดก, หรือรับตามประเพณี เช่น เงินอั่งเปา สินสอด ของรับขวัญ เงินค่าขนมลูก เงินค่าเลี้ยงดูพ่อแม่*6
 • ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ทุกบัญชีรวมกันตลอดทั้งปีที่ไม่เกิน ฿20,000*7
 • ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือสหกรณ์แบบประจำอย่างน้อย 24 เดือน ที่ยอดเงินฝากไม่เกินเดือนละ ฿25,000 และรวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน ฿600,000*8
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะที่ลูกจ้างได้รับตามความจำเป็นเป็นครั้งคราว*9
 • รายได้จาก การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดกหรือมีคนให้มา ที่อยู่นอกตัวเมือง ให้ยกเว้นรายได้ ฿200,000 แรก*10
 • รายได้ที่คนอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือคนพิการได้รับ ให้ยกเว้นรายได้ ฿190,000 แรก*11
 • รายได้ (รวมถึงเงินส่วนแบ่งกำไร/เงินปันผล) จากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ไม่ใช่โรงเรียนกวดวิชา*12

ไม่ว่ารายได้ของคุณจะเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หรือ เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี คุณก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการยื่นภาษีและคำนวณภาษีได้ และหากคุณไม่อยากใช้เวลากับการคำนวณภาษีมากเกินไป iTAX application สามารถช่วยลดทอนเวลาที่มีค่าของคุณลงได้ นอกจากคำนวณภาษีแล้ว คุณยังสามารถค้นหาแผนลดหย่อนภาษีที่คุ้มที่สุดได้จาก iTAX Market อีกด้วย

อยากรู้ว่า iTAX application คำนวณภาษีง่ายกว่ายังไง โหลดมาทดลองได้ฟรีในรูปแบบ App ทั้งบนระบบ iOS และ Android


อ้างอิง

 • *1 :

  กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)

 • *2 :

  มาตรา 42(17) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2(23) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)

 • *3 :

  มาตรา 42(25) ประมวลรัษฎากร

 • *4 :

  มาตรา 42(11) ประมวลรัษฎากร

 • *5 :

  มาตรา 42(13) ประมวลรัษฎากร

 • *6 :

  มาตรา 42(28) ประมวลรัษฎากร

 • *7 :

  มาตรา 42(17) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2(38) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)

 • *8 :

  พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 301) พ.ศ. 2539

 • *9 :

  มาตรา 42(1) ประมวลรัษฎากร

 • *10 :

  มาตรา 42(17) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2(17) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)

 • *11 :

  มาตรา 42(17) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2(72),(81) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)

 • *12 :

  มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538


Img loading