Contents

เงินบริจาคน้ำท่วม 2560 (ยกเลิกแล้ว)

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เงินบริจาคน้ำท่วม 2560 ใช้เป็น ค่าลดหย่อนได้ 1.5 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ เงินบริจาคทั่วไป แล้ว สำหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เฉพาะระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 25601 และ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 25602 ที่บริจาคให้ส่วนราชการ มูลนิธิ องค์การหรือสถานสาธารณกุศลฯ ที่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ รวมถึงตัวแทนรับบริจาคที่ได้ขึ้นทะเบียนแจ้งขอเป็นตัวแทนรับบริจาคกับกรมสรรพากร เช่น สถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุ เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้บริจาคที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ 1.5 เท่าของที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินบริจาคทั่วไปแล้ว

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนค่าลดหย่อนเงินบริจาคน้ำท่วม 2560 ได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

 • เป็นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • เป็นการบริจาคระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
 • บริจาคให้ส่วนราชการ มูลนิธิ องค์การหรือสถานสาธารณกุศลฯ ที่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ หรือตัวแทนรับบริจาคที่ได้ขึ้นทะเบียนแจ้งขอเป็นตัวแทนรับบริจาคกับกรมสรรพากร เช่น สถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุ เป็นต้น โดยสามารถดูรายชื่อได้ที่ www.rd.go.th
 • มีหลักฐานการโอนเงินหรือได้รับหลักฐานการรับเงินที่มีข้อความระบุว่าเป็นโครงการหรือเป็นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

หลักฐานยืนยันการใช้สิทธิ์

 • หลักฐานการรับเงินที่มีข้อความระบุว่าเป็นโครงการหรือเป็นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยอาจระบุพื้นที่และช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยไว้ด้วย หรือ
 • หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย ซึ่งพิสูจน์ผู้โอนและผู้รับโอนได้

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

 • ค่าลดหย่อน กลุ่มนี้จะต้องเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อเดือนธันวาคม 2559 และ เดือนกรกฎาคม 2560 เท่านั้น หากเป็นความเสียหายที่เกิดจากเหตุน้ำท่วมอื่นนอกเหนือจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนนี้ได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

 1. ^

  พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 638) พ.ศ. 2560

 2. ^

  พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 645) พ.ศ. 2560