เครดิตภาษีเงินปันผล

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เครดิตภาษีเงินปันผล เป็นทั้งสิทธิประโยชน์*1และ เงินได้ *2ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะมีได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ เงินปันผลจากหุ้นทั่วไป เท่านั้น


ถ้าใช้เครดิตภาษีเงินปันผลจะประหยัดภาษีกว่าไหม?

ให้ iTAX ช่วยตัดสินใจว่าควรใช้สิทธิหรือปล่อยให้ถูกหักภาษีดีกว่า!

เริ่มคำนวณภาษี


Edit

เครดิตภาษีเงินปันผลมีไว้เพื่ออะไร?

เครดิตภาษีเงินปันผลมีไว้เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการเก็บภาษีเนื่องจากก่อนจะจ่ายเงินปันผลบริษัทที่จ่ายมีการเสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากกำไรที่จะนำมารอบนึงแล้ว ถ้าผู้ถือหุ้นต้องเอาเงินปันผลมาเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อีกก็จะเป็นการเสียภาษีถึง 2 ครั้งจากเงินก้อนเดิม เครดิตภาษีเงินปันผลจะทำให้เราสามารถนำค่าภาษีของบริษัทที่จ่ายเงินปันผลนั้นมาใช้เป็นเครดิตภาษีของเราได้ ทำให้ผู้ถือหุ้นเสียภาษีจริงๆ เพียงชั้นเดียวเท่านั้น

Edit

ตัวอย่างปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อน

บริษัท iTAX จำกัด (มหาชน) มีกำไร ฿100 ล้าน เสียภาษีในอัตรา 20% (เสียภาษีรอบแรก) ทำให้เหลือเงินสำหรับจ่ายปันผล ฿80 ล้าน

ต่อมามีมติจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงิน ฿80 ล้าน ซึ่งกฎหมายบังคับให้บริษัท iTAX จำกัด (มหาชน) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายก่อนจ่ายปันผลในอัตรา 10% (เสียภาษีรอบสอง) ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในมือ ฿72 ล้าน

 

สิ่งที่เป็นประเด็นคือ เงินก้อนเดิมเสียภาษีถึง 2 ครั้ง ทำให้เงินปันผลลดลงจาก ฿100 ล้าน > ฿80 ล้าน > ฿72 ล้าน เท่ากับค่าภาษีราว ฿28 ล้าน หรือประมาณ 28% ซึ่งถ้าปกติผู้ถือหุ้นเสียภาษีในอัตรา 10% เขาก็ควรจะเสียภาษีเพียงแค่ ฿10 ล้านเท่านั้น ดังนั้นทางแก้คือควรทำให้ผู้ถือหุ้นเสียภาษีเพียงชั้นเดียวโดยใช้เครดิตภาษีเงินปันผล


Edit

วิธีคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผล

เครดิตภาษีเงินปันผลมีสูตรการคำนวณดังนี้*3

เครดิตภาษีเงินปันผล = (มูลค่าปันผล x อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) ÷ (100 - อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล)

ส่วนประเด็นว่าเงินปันผลที่ได้รับนั้นจ่ายจากอัตราภาษีเท่าไหร่ ถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะมี บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลมาให้อย่างละเอียด

Edit

ตัวอย่างการคำนวณ

ดังนั้น ถ้าบริษัท iTAX จำกัด (มหาชน) เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 20% และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมูลค่า ฿80 จะคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลได้ดังนี้

เครดิตภาษีเงินปันผล = (มูลค่าปันผล x อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) ÷ (100–อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล)
เครดิตภาษีเงินปันผล = (฿80 x 20) ÷ (100–20)
เครดิตภาษีเงินปันผล = ฿1,600 ÷ 80 = 20

แปลว่าเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับมา ฿80 มีเครดิตภาษีเงินปันผลอยู่ ฿20

Edit

วิธีใช้เครดิตภาษีเงินปันผล

แต่ตามที่บอกว่าเครดิตภาษีเงินปันผลถือเป็นเงินได้ด้วย ดังนั้น ถ้าจะใช้เครดิตภาษีเงินปันผลนั้นจะต้องนำเครดิตภาษีเงินปันผลมารวมกับมูลค่าเงินปันผลด้วย

เงินได้ = เงินปันผล + เครดิตภาษีเงินปันผล

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลมามูลค่า ฿80 และมีเครดิตภาษีเงินปันผลอยู่ ฿20 ทำให้ผู้ถือหุ้นมีเงินได้ทั้งหมด ฿100

ถ้าผู้ถือหุ้นรายนี้เสียภาษีในอัตรา 10% แสดงว่าผู้ถือหุ้นรายนี้จะเสียภาษีสำหรับเงินปันผลก้อนนี้เพียง ฿10 เท่านั้น แทนที่จะเป็น ฿28 เหมือนตอนแรกทำให้ได้เงินคืนภาษีกลับมาบางส่วนด้วย ซึ่งก็จะสอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหาโดยการเสียภาษีเพียงชั้นเดียวเมื่อเราใช้เครดิตภาษีเงินปันผล

ไม่ใช่เครดิตภาษีเงินปันผล ใช้เครดิตภาษีเงินปันผล
จำนวนชั้นที่เสียภาษี เสียภาษีซ้ำซ้อน 2 รอบ เสียภาษีชั้นเดียว
ภาระภาษีโดยรวม ฿28 ฿10

Edit

เงื่อนไขการได้สิทธิ์

การใช้เครดิตภาษีเงินปันผลได้จะต้องเข้าเงื่อนไขครบทุกข้อต่อไปนี้

 • เป็นผู้มีภูมิลำเนาในไทย (มีชื่อในทะเบียนราษฎร์) หรืออยู่ในไทยปีนั้นครบ 180 วันแล้ว
 • บริษัทที่จ่ายเงินปันผลต้องเป็นบริษัทไทย (ในกรณีห้างหุ้นส่วนที่จ่ายเงินส่วนแบ่งกำไรก็ต้องเป็นห้างหุ้นส่วนไทย)
 • ถ้าเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผล จะต้องคำนวณกับเงินปันผลทุกก้อน จะเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผลเฉพาะเงินปันผลเพียงบางก้อนไม่ได้

อย่างไรก็ดี หากได้รับเงินปันผลจากหุ้นหลายตัวและตัดสินใจจะใช้เครดิตภาษีเงินปันผลแล้ว คุณจะต้องนำเงินปันผลจากหุ้นทุกตัวมารวมคำนวณภาษีด้วย จะคัดแต่เฉพาะเงินปันผลที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วมารวมคำภาษีเท่านั้นโดยไม่นำเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอื่นๆ มารวมด้วยไม่ได้

อนึ่ง หากหุ้นตัวเดียวกันจ่ายเงินปันผลทั้งที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมาพร้อมกัน คุณต้องการใช้เครดิตเงินปันผล คุณจะต้องนำเงินปันผลจากหุ้นทั้งหมดมารวมคำนวณภาษี


Edit

ต้องได้เงินปันผลเมื่อไหร่ถึงควรใช้เครดิตภาษีเงินปันผล?

แนะนำให้โหลดแอป iTAX Pro เพื่อทดลองคำนวณการใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล จึงจะรู้ว่าได้วิธีไหนได้เงินคืนภาษีมากกว่ากัน โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android


Edit

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

 • โดยปกติใครเป็นผู้ถือหุ้น เงินปันผลที่ได้รับก็ต้องเป็นรายได้ของคนนั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นยังอายุไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์และยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส) เงินปันผลกลับไม่นับว่าเป็นรายได้ของเด็ก แต่ให้ถือเป็นเงินได้ของผู้ปกครอง (หรือถือว่าเป็นของพ่อไปเลยถ้าพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันและอยู่ร่วมกันตลอด ปีภาษี) ดังนั้น เด็กจะไม่สามารถใช้สิทธิขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เพราะเงินปันผลนั้นเป็นของผู้ปกครอง การขอเครดิตภาษีเงินปันผลจึงเป็นสิทธิ์ของผู้ปกครองด้วย *4
 • ในกรณีที่กรมสรรพากรต้องการหลักฐานการรับเงินปันผลจาก TSD บางคนเข้าใจว่าจะต้องใช้หลักฐานเป็นกระดาษที่ส่งมาทางไปรษณีย์เท่านั้น แต่ความจริงแล้วคุณสามารถใช้ไฟล์ PDF ที่ดาวน์โหลดจากระบบ Investor Portal ของตลาดหลักทรัพย์ก็สามารถใช้ยื่นเป็นหลักฐานให้กรมสรรพากรได้เช่นกัน

Edit

เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

 • *1 :

  มาตรา 47 ทวิ ประมวลรัษฎากร

 • *2 :

  มาตรา 39 ประมวลรัษฎากร

 • *3 :

  มาตรา 47 ทวิ ประมวลรัษฎากร

 • *4 :

  มาตรา 40 (4) (ข) วรรคสอง ประมวลรัษฎากร


Img loading