ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 ตามกฎหมายมีบทลงโทษอะไรบ้าง?

ทั่วไป

13,128 VIEWS

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บุคคลต้องห้าม รวมถึงบทลงโทษหาก ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 โดยไม่เหตุผลอันสมควรด้วย ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

 • วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อนำไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ดังนี้

 • บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – สีชมพู
 • บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – สีน้ำตาล

กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

1. กรณีมีเหตุอันสมควร

ในการเลือกตั้งคร้ังใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังกำหนด ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ดำเนินการแจ้งตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกำหนด ทั้งนี้ การแจ้งเหตุดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิท่ีผู้น้ันจะไปใช้สิทธิเลือกต้ังหากภายหลังสามารถเดินทางไปเลือกตั้งได้

อย่างไรก็ตาม การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอื่นเพื่อชี้แจงเหตุดังกล่าว โดยสามารถมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่ง กกต. แต่งต้ังแทน หรือ จัดส่งหนังสือชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ถ้า กกต. เห็นว่าไม่ใช่เหตุอันสมควร จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งเหตุ

ช่องทางแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 1. ไปที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
 2. กรอกบัตรประชาชน 13 หลัก
 3. กรอกรหัสหลังบัตรประชาชน Laser ID
 4. กรอกชื่อภาษาไทย (โดยไม่ต้องมีคำนำหน้า)
 5. กรอกนามสกุลภาษาไทย
 6. กรอกวันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชน
 7. กดเลือก “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ” 
 8. กด “ตรวจสอบข้อมูล”
 9. เลือกสาเหตุไม่ไปใช้สิทธิ ซึ่งมีตัวเลือก ได้แก่
  • มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
  • เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  • เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  • เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
  • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร
  • ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
  • เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
 10. กด “บันทึกข้อมูล”

2. กรณีไม่มีเหตุอันสมควร

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้น้ันถูกจำกัดสิทธิ ดังต่อไปน้ี

บทลงโทษกรณีไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ โดยไม่มีเหตุอันสมควร

 1. ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้
 2. ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ได้
 3. ไม่สามารถเข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้
 4. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองได้
 5. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นได้
 6. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเลขานกุารประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและ เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นได้

ระยะเวลาจำกัดสิทธิ

การจำกัดสิทธิมีกำหนดเวลาคร้ังละ 2 ปีนับแต่วันเลือกต้ังครั้งท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง

ทั้งนี้ หากในการเลือกต้ังครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการจำกัดสิทธิคร้ังหลังนี้โดยนับจากวันท่ีมิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และหากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดก็ให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.

 1. บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ โดยได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง คือ เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2547 หรือก่อนหน้านั้น
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง วันเลือกตั้ง และ
 4. คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

บุคคลต้องห้ามใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

 1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
 2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 5. มีลักษณะอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

รายชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2565

หมายเลขผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร สังกัดพรรค
1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล
2 พล.ท.ญ.ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ผู้สมัครอิสระ
3 นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครอิสระ
4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์
5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ ผู้สมัครอิสระ
6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครอิสระ
7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครอิสระ
8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ
9 นางสาววัชรี วรรณศรี ผู้สมัครอิสระ
10 นายศุภชัย ตันติคมน์ ผู้สมัครอิสระ
11 น.ต.ศิธา ทิวารี พรรคไทยสร้างไทย
12 นายประยูร ครองยศ พรรคไทยศรีวิไลย์
13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ ผู้สมัครอิสระ
14 นายธเนตร วงษา ผู้สมัครอิสระ
15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที ผู้สมัครอิสระ
16 น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ ผู้สมัครอิสระ
17 นายอุเทน ชาติภิญโญ ผู้สมัครอิสระ
18 น.ส.สุมนา พันธุ์ไพโรจน์ ผู้สมัครอิสระ
19 นายไกรเดช บุนนาค ผู้สมัครอิสระ
20 นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ ผู้สมัครอิสระ
21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ผู้สมัครอิสระ
22 นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ
23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์ ผู้สมัครอิสระ
24 นายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ
25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ ผู้สมัครอิสระ
26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ ผู้สมัครอิสระ
27 นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ ผู้สมัครอิสระ
28 นายสราวุธ เบญจกุล ผู้สมัครอิสระ
29 นายกฤตชัย พยอมแย้ม พรรคประชากรไทย
30 นายพงศา ชูแนม พรรคกรีน
31 นายวิทยา จังกอบพัฒนา ผู้สมัครอิสระ

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)