ใบ 50 ทวิ ต้องไปขอที่ไหน?

ภาษี

182,668 VIEWS

ใบ 50 ทวิ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) เป็นหลักฐานที่ผู้มีเงินได้จะได้รับจากผู้ที่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าบริการให้ ดังนั้น หากต้องการใช้ใบ 50 ทวิ ต้องติดต่อขอรับจากผู้ที่จ่ายเงินค่าจ้าง/ค่าบริการให้คุณโดยตรงเท่านั้น

บางคนเข้าใจผิดว่าต้องติดต่อกรมสรรพากรเพื่อขอรับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (ใบ 50 ทวิ) แต่ความจริงแล้วเจ้าหน้าที่สรรพากรไม่สามารถออกใบ 50 ทวิให้คุณได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ออกโดยผู้จ่ายเงินค่าจ้าง/ค่าบริการเท่านั้น ดังนั้น การขอรับใบ 50 ทวิจึงต้องติดต่อขอรับจากผู้จ่ายเงินโดยตรง

ใบ 50 ทวิ มีไว้ทำอะไร?

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) เป็นหลักฐานที่ผู้จ่ายเงินออกให้เพื่อแสดงว่าผู้รับเงินได้ถูก หักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับใบ 50 ทวิ จำนวน 2 ใบที่มีข้อความตรงกันไว้เป็นหลักฐานสำหรับการยื่นภาษีในปีภาษีที่ได้รับ เงินได้ ก้อนนั้นๆ ต่อไป

ใบ 50 ทวิ มีความจำเป็นสำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษี รวมถึงในบางกรณี ใบ 50 ทวิ สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานแสดงฐานะหรือความมั่นคงทางการเงินให้แก่สถาบันการเงินได้ เช่น ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอทำบัตรเครดิตสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) เป็นต้น

สรุป

หากต้องการใช้ใบ 50 ทวิ แต่ไม่แน่ใจว่าต้องขอที่ไหนหรือขอจากใคร โปรดติดต่อขอรับจากผู้ที่จ่ายเงินให้คุณโดยตรงเท่านั้น เพราะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย ส่วนเจ้าหน้าที่สรรพากรไม่สามารถออกใบ 50 ทวิให้คุณได้

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)