บุคคลธรรมดาขายของออนไลน์ ใช้คอนโดจด VAT ได้แล้ว

ภาษี

1,556 VIEWS

ใช้คอนโดจด VAT ได้แล้ว กรมสรรพากรอํานวยความสะดวกให้พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ที่เป็นบุคคลธรรมดาและต้องการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สามารถใช้ที่อยู่ในอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมขอจดทะเบียน VAT ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

คุณสมบัติของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มีสิทธิ ใช้คอนโดจด VAT ได้

  • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  • อาศัยในอาคารชุด/คอนโดมิเนียม
  • จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • มีสถานประกอบการอยู่ในอาคารชุดเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

รายการเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้อัปโหลดสำหรับลงทะเบียน

  1. สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ (กรณีเช่า) หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้น โดยไม่มีค่าตอบแทน)
  2. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานประกอบการ (กรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใช้ที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นสถานประกอบการ)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ
  4. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการ
  5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้ประกอบกิจการ (ถ้ามี)

จุดเด่นของการให้บริการจด VAT ผ่านระบบออนไลน์ กรณีใช้คอนโดจด VAT

  1. ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. ยื่นคำขอในเวลาที่กฏหมายกำหนด ต้องแนบเอกสารหลักฐาน
  3. ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  4. สามารถแก้ไขข้อมูลได้ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ยื่นแบบคำขอฯ เท่านั้น

ขั้นตอนการจด VAT ผ่านระบบออนไลน์ กรณีใช้คอนโดจด VAT

  1. ไปที่ระบบบริการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) สำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อาคารชุดเป็นสถานประกอบการ >> https://rdecommerce.rd.go.th/vatcondo/main/MainRegistration
  2. ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก พิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล (NDID)
  3. อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

  • การยื่นรายการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ จะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
  • ผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีภาระและหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามกฎหมาย
  • เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ควรอ่านคำแนะนำการจดทะเบียน และเลือกระบุประเภทการประกอบการฯ ที่ตรงกับความต้องการจดทะเบียนให้ถูกต้อง

‘สรรพากร’ ไฟเขียว ให้บุคคลธรรมดาขายของออนไลน์ ใช้คอนโดจด VAT ได้แล้ว

2 ธันวาคม 2565 – กรมสรรพากรเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง กรมสรรพากรเปิดให้พ่อค้า – แม่ค้าออนไลน์ใช้ที่อยู่ในอาคารชุดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ปัจจุบันธุรกิจขายของออนไลน์ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีผู้ประกอบการจํานวนมากที่พักอาศัยในอาคารชุดหรือคอนโดมีเนียมและ ใช้เป็นสถานประกอบการ ซึ่งถ้ามีรายได้ทั้งปี เกินกว่า 1.8 ล้านบาท ผู้ประกอบการมีหน้าที่จดทะเบียน VAT ต่อกรมสรรพากร โดยที่ผ่านมาไม่สามารถใช้อาคารชุดเป็นสถานประกอบการเพื่อจดทะเบียน VAT ได้ กรมสรรพากรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจ ขายของออนไลน์ในปัจจุบัน โดยให้นําอาคารชุดหรือคอนโดมีเนียมมาเป็นสถานประกอบการในการจดทะเบียน VAT ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นคําขอจดทะเบียน VAT ได้ที่ www.rd.go.th >> บุคคลธรรมดา >> ภาษีมูลค่าเพิ่ม >> ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อาคารชุดเป็นสถานประกอบการ พร้อม Upload เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง”

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวสรุปว่า “การปรับปรุงรูปแบบการจดทะเบียน VAT ให้กับ พ่อค้า – แม่ค้าออนไลน์ในครั้งนี้ จะช่วยอํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนและระยะเวลาให้สามารถ ยื่นจดทะเบียน VAT ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นการทําธุรกรรมบนระบบออนไลน์ในทุกขั้นตอน ตอบโจทย์นโยบาย ตรงกลุ่ม บริการตรงใจ สนับสนุนรูปแบบการประกอบกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน”

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)