โหลดแอป DLT Smart QUEUE บน Play Store / App Store

ทั่วไป

9,664 VIEWS

แอป ‘DLT Smart QUEUE’ จองคิวขนส่ง ทำใบอนุญาตขับรถ ต่อภาษี โอนรถ จองคิวล่วงหน้า เลือกสถานที่ วัน เวลา ได้ตามต้องการ อำนวยความสะดวก ลดเวลาติดต่อราชการ

ช่องทางการโหลดแอป ‘DLT Smart QUEUE’

ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป DLT Smart QUEUE

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน ‘DLT Smart QUEUE’

 1. โหลดแอป ‘DLT Smart QUEUE’ จาก Google Play Store หรือ App Store
 2. เลือก “ลงทะเบียน”
 3. เลือกประเภทผู้ใช้งาน “คนไทย (For Thai)”
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้
  • คำนำหน้า
  • ชื่อ-นามสกุล
  • เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • วันเดือนปีเกิด (กรณีไม่ทราบวันเดือนปีเกิด ให้เลือกช่อง “ผู้ที่ไม่ทราบวัน/เดือน/ปีเกิด”)
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก
  • อีเมล
  • LINE ID
  • กำหนดรหัสผ่านไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร (รหัสผ่านต้องมีตัวเลขและตัวอักษร a-z หรือ A-Z อย่างน้อย 1 ตัว โดยใช้ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่)
 5. กดปุ่ม “ยืนยัน”
 6. กดช่อง “ยอมรับเงื่อนไข” แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
 7. ระบบจะแจ้งลงทะเบียนสำเร็จ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพื่อจองคิว

 1. กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน
 2. กด “เข้าสู่ระบบ”
 3. เลือกสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่ต้องการจอง
 4. เลือกประเภทบริการ เช่น
  • งานทะเบียน สำหรับชำระภาษี
  • งานใบอนุญาต สำหรับการทำใบขับขี่ใหม่/ต่อใบขับขี่ เป็นต้น
 5. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการที่เกี่ยวข้องแล้วกดยืนยัน
 6. ระบบจะแสดงรายละเอียดการจองคิว และ QR Code เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการต่อไป

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)