โครงการของในหลวง ร.9 ที่ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษี

5,754 VIEWS

ในฐานะปวงชนชาวไทยซึ่งโชคดีได้อยู่ใต้ร่มบรมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เรามีโอกาสได้เห็นโครงการในพระราชดำริจำนวนมากที่สร้างคุณประโยชน์นานัปการแก่พสกนิกรของพระองค์

วันนี้จึงขออนุญาตใช้พื้นที่นี้รวบรวมมูลนิธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานของพระองค์ รวมถึงองค์กรการกุศลสาธารณะในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ผู้บริจาคสามารถนำ เงินบริจาค ไป ลดหย่อนภาษี ได้ โดยเรียงตามลำดับของประกาศกระทรวงการคลังฯ สำหรับอ้างอิงเพื่อลดหย่อนภาษีด้วย

คำนวณสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับเงินบริจาค

โดยปกติ เงินบริจาคทั่วไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหัก ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินบริจาคแล้ว (อ้างอิงจาก มาตรา 47(7) ประมวลรัษฎากร) ซึ่งโดยปกติจะเป็นเงินที่บริจาคให้แก่องค์กรการกุศลสาธารณะต่างๆ อันรวมถึงองค์กรการกุศลสาธารณะในพระบรมราชูปถัมภ์ต่างๆ ด้วย

รายชื่อองค์กร

 1. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (ลำดับที่ 43)
 2. มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 49)
 3. มูลนิธิประทานพรเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 54)
 4. มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 57)
 5. มูลนิธิอานันทมหิดล (ลำดับที่ 60)
 6. มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 74)
 7. มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 82)
 8. มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 84)
 9. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 89)
 10. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 92)
 11. มูลนิธิวิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 98)
 12. มูลนิธิสงเคราะห์เยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 101)
 13. มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 116)
 14. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 117)
 15. สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 136)
 16. มูลนิธิชัยพัฒนา (ลำดับที่ 169)
 17. มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 174)
 18. มูลนิธิพระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 181)
 19. มูลนิธิพระดาบส (ลำดับที่ 196)
 20. มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลมหาราชฯ (ลำดับที่ 224)
 21. มูลนิธิโครงการหลวง (ลำดับที่ 226)
 22. มูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 259)
 23. มูลนิธิตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 296)
 24. มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 320)
 25. สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 470)
 26. มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 481)
 27. มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 483)
 28. สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 484)
 29. สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 498)
 30. สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 515)
 31. สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 525)
 32. มูลนิธิสันนิบาตนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 539)
 33. มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 542)
 34. สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 549)
 35. สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 555)
 36. สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 561)
 37. มูลนิธิพัฒนาเกษตร-อนามัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 566)
 38. สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 579)
 39. มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 582)
 40. มูลนิธิลูกเสือชาวบ้านแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 584)
 41. มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 652)
 42. สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 669)
 43. มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 713)
 44. สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 723)
 45. มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 794)
 46. มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 797)
 47. มูลนิธิพุทธสมุนไพร คู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 814)
 48. มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 828)
 49. มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 854)
 50. สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ลำดับที่ 906)

หลักฐานยืนยันการใช้สิทธิ์

เพื่อประโยชน์สำหรับการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ทุกครั้งที่ได้บริจาคให้องค์กรการกุศลสาธารณะในพระบรมราชูปถัมภ์

กรุณาเก็บใบอนุโมทนาบุญหรือใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากองค์กรการกุศลสาธารณะในพระบรมราชูปถัมภ์ และระบุชื่อคุณเป็นผู้บริจาคเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับยืนยันการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อไป

สรุป

สุดท้ายนี้ ในฐานะประชาชนคนไทยที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทย การบริจาคเงินส่วนที่เหลือใช้เพื่อช่วยเหลือสังคมจึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)