ดาวน์โหลด เอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน ช่วง 3 ทุ่ม-ตี 4

ทั่วไป

37,500 VIEWS

11 มกราคม – เพจไทยรู้สู้โควิด กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่โพส เอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. สำหรับพื้นที่ควบคุมเข้มงวดและสูงสุด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 13 จังหวัด เพื่อให้ดาวน์โหลดสำหรับใช้ประกอบการเดินทางในช่วงเวลาเคอร์ฟิวส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปิด Full-text สัญญาจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ของรัฐบาลไทย

สรรพากรโต้ประเด็น ‘ภาษีวัคซีน’ รพ.เอกชนเก็บ VAT ไม่ได้

รัฐบาลสิงคโปร์ยืนยันวัคซีน mRNA ปลอดภัย ระวังข่าวเท็จ “ซิโนแวค ดีกว่า ไฟเซอร์”

การเดินทางที่จำเป็นต้องใช้เอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน

การเดินทางออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. ในพื้นที่ควบคุมเข้มงวดและสูงสุด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 13 จังหวัด

พื้นที่บังคับใช้ เอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน

พื้นที่บังคับใช้เอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับการออกนอกเคหสถาน คือ พื้นที่ควบคุมเข้มงวดและสูงสุด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 13 จังหวัด ได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ฉะเชิงเทรา
 3. ชลบุรี
 4. นครปฐม
 5. นนทบุรี
 6. นราธิวาส
 7. ปทุมธานี
 8. ปัตตานี
 9. พระนครศรีอยุธยา
 10. ยะลา
 11. สงขลา
 12. สมุทรปราการ
 13. สมุทรสาคร

บุคคลที่มีสิทธิเดินทางการออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 – 04.00 น. ในพื้นที่ 13 จังหวัดได้

 • การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วยหรือผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ารับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฎิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข
 • การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่ง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ แพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า
 • การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ปฎิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศหรือสถานีขนส่ง ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในห้วงดังกล่าว
 • การให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
 • การประกอบอาชีพที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ปฎิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้ งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ การตรวจรักษาสัตว์

ทั้งนี้ การเดินทางในช่วงเวลา 21.00 – 4.00 น. จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่นและเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือหลักฐานอื่นๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้มีหน้าที่ออก เอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน

 • หน่วยงาน หรือบริษัท หรือสถานประกอบการ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์ หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น

กรณีจำเป็นอื่นๆ ให้ขอรับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

สำหรับบุคคลที่มีกรณีจำเป็นอื่น (ไม่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์ หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น) ให้ข้อรับเอกสารรับรองการออกนอกเคหสถานจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่ออนุญาต

Download เอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน

 • เอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน และ แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับการออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. >> ดาวน์โหลด

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)