เลื่อนเก็บ ภาษีที่ดิน 2565 ออกไปอีก 3 เดือน ถึงสิ้น ก.ค.

ข่าวภาษี

4,154 VIEWS

เลื่อนเก็บ ภาษีที่ดิน 2565 ออกไปอีก 3 เดือน ถึงสิ้น ก.ค. เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น

25 มิถุนายน 2565 – ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เพื่อขยายเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น หลังจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ

เลื่อนเก็บ “ภาษีที่ดิน” ไปถึงกรกฎาคม 2565 ช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษีให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน ดังนี้

  1. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565
  2. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี ตามมาตรา 52 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และข้อ 3 ของกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดังนี้
    • 2.1 งวดที่หนึ่ง จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565
    • 2.2 งวดที่สอง จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565
    • 2.3 งวดที่สาม จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นภายในเดือนกันยายน 2565
  3. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี ที่มีภาษีค้างชำระ ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565
  4. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

สรุปการปรับเวลาเลื่อนเก็บภาษีที่ดิน 2565

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2565 นี้ กำหนดการเดิมจะเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กิจกรรม เดิม ใหม่
ชำระภาษี ภายใน เม.ย. 2565 ภายใน ก.ค. 2565
ผ่อนชำระภาษีงวดแรก ภายใน เม.ย. 2565 ภายใน ก.ค. 2565
ผ่อนชำระภาษีงวดที่สอง ภายใน พ.ค. 2565 ภายใน ส.ค. 2565
ผ่อนชำระภาษีงวดที่สาม ภายใน มิ.ย. 2565 ภายใน ก.ย. 2565
ส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี ภายใน พ.ค. 2565 ภายใน ส.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา
ภายใน มิ.ย. 2565 ภายใน ก.ย. 2565

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)