‘เงินเดือนนายกรัฐมนตรี’ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เท่าไหร่?

งบประมาณ

140,414 VIEWS

เปิด ‘เงินเดือนนายกรัฐมนตรี’ ถ้าถามถึงประเด็นร้อนแรงที่คนในสังคมให้ความสนใจอย่างมากมายนั้น คงหนีไม่พ้นการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 จากการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนน 500 : 244

iTAX เชื่อว่า สิ่งหนึ่งที่ผู้เสียภาษีจำเป็นที่จะต้องรับรู้ก็คือ เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะได้รับ มาดูกันดีกว่าว่า ผู้นำประเทศของเราได้รับ เงินเดือนนายกรัฐมนตรี อัตราเดือละเท่าไหร่?

เงินเดือนนายกรัฐมนตรี ได้เงินเดือนละเท่าไหร่?

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า นายกรัฐมนตรีนั้นทำหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล หรือหัวหน้าคณะรัฐมนตรี ซึ่งคือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐสภา ให้สามารถใช้อำนาจในการบริหารบ้านเมือง กำหนดนโยบาย รวมถึงการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้เสนอไว้แก่รัฐสภาเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ

เว็บไซต์ www.parliament.go.th ได้ระบุอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ไว้ดังต่อไปนี้

เงินเดือนนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน
(บาท/เดือน)

อัตราเงินประจำตำแหน่ง
(บาท/เดือน)
รวม
(บาท/เดือน)
นายกรัฐมนตรี 75,590 50,000 125,590
รองนายกรัฐมนตรี 74,420 45,500 119,920
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง, รัฐมนตรีประจำสำนักนายก 73,240 42,500 115,740
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 72,060 41,500 113,560

นอกจาก เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้วนั้น นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการการเมืองในตำแหน่งต่างๆ ยังสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประชุม ได้อีกด้วย (เพิ่มเติมได้ที่ เงินเดือน ส.ส.)

นายกฯลั่น! ไม่รับเงินเดือน 3 เดือน เอาไปใช้แก้โควิดแทน

ทำความรู้จัก ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีมีขึ้นครั้งแรกภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475) โดย ณ ขณะนั้นเรียกว่า “ประธานคณะกรรมการคณะราษฎร” ตาม พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาประชาธิปกลงพระปรมาภิไธยใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 จึงเปลี่ยนมาเรียก “นายกรัฐมนตรี”

นายกรัฐมนตรีคนแรก ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดที่มาของนายกรัฐมนตรีไว้ แยกเป็นประเด็นได้ดังนี้

1. ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า นายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 159

2. นายกรัฐมนตรีกับการดำรงตำแหน่ง

นายกรัฐมนตรีจะสามารถดำรงตำแหน่งรวมกันได้ไม่เกิน 8 ปี ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม (ไม่นับรวมระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ต่อหลังพ้นตำแหน่ง)

3. การพิจารณาผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จากบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160 และจะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 เฉพาะพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีของสภาผู้แทนราษฎร

4. การรับรองการเสนอชื่อบุคคลให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ผู้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับการรับรองการเสนอชื่อบุคคลให้เป็นนายกรัฐมนตรี จากสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

5. การลงมติของ ส.ส. ที่เห็นชอบในการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นนายกฯ

ในการลงคะแนนเสียง หรือลงมติเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น จะต้องเป็นการลงคะแนนอย่างเปิดเผย และจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

ที่มาของนายกรัฐมนตรี กับเรื่องน่าสนใจ

แม้ว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ได้กำหนดที่มาของนายกรัฐมนตรีไว้อย่างชัดเจนแล้วนั้น เราไม่สามารถมองข้ามบัญญัติบทเฉพาะกาลไปได้ เพราะในมาตรา 272 ได้กำหนดไว้ว่า ในช่วง 5 ปีแรก สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีอำนาจในการพิจารณาเลือกบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ แต่กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เท่านั้น เนื่องจาก ประชาชนเป็นผู้เลือก ส.ส. มา ทำให้ ส.ว. จึงมีหน้าที่เพียงการร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

ในกรณีที่รัฐสภาไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองที่เสนอมาได้นั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสามารถเสนอชื่อบุคคลนอกบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี (นายกฯ คนนอก) ได้ตามมาตรา 272 แต่มีข้อแม้ว่า จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 251 เสียง จาก 500 เสียงขึ้นไปเท่านั้น (ข้อมูลจาก library2.parliament.go.th)

ทั้งหมดนี้คือ เงินเดือนและค่าตอบแทนที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 จะได้รับ และหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต iTAX จะรีบอัปเดตให้ผู้เสียภาษีทราบต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)