เงินเดือนและสวัสดิการ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้รับ

งบประมาณ

16,113 VIEWS

หลังจากที่เราได้พูดถึงเงินเดือนและสวัสดิการที่ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กันไปในรอบที่แล้ว ครั้งนี้เราจะพาผู้เสียภาษีไปดูเงินเดือนและสวัสดิการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จะได้รับกันบ้าง มาดูกันดีกว่าว่า ผู้แทนราษฎรที่เราเลือกให้เป็นตัวแทนของเราในสภานั้น ได้รับเงินเดือนกันเท่าไหร่? และได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง

รู้จัก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เบื้องต้น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรไทยประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 500 คน โดยแบ่งเป็น

 1. สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 350 คน
 2. สมาชิกที่มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง 150 คน

โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง

หน้าที่ของ ส.ส.

ส.ส. มีหน้าที่โดยตรงในทางนิติบัญญัติ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ด้วยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ที่ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นอกจากนี้ยังมีอำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินด้วย อาทิ

 • การให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
 • การตั้งกระทู้ถาม หรือ การเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรี เป็นต้น

ส.ส. กับผลตอบแทนที่จะได้รับ

สำหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ ส.ส. จะได้รับสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน
(บาท/เดือน)

เงินประจำตำแหน่ง
(บาท/เดือน)

รวมทั้งหมด
(บาท/เดือน)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

75,590

50,000

125,590

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

73,240

42,500

115,740

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

73,240

42,500

115,740

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

71,230

42,330

113,560

ส.ส. กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สำหรับการเบิกค่าเดินทางของ ส.ส. นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ

1. การเดินทางมาประชุมรัฐสภา

ในกรณีที่ ส.ส. พักอาศัยอยู่นอกจังหวัดที่ตั้งรัฐสภา ส.ส. จะได้รับค่าพาหนะในการเดินทางจากจังหวัดที่อาศัยอยู่เพื่อเข้าประชุมที่รัฐสภาได้ แต่มีข้อแม้ว่า จะสามารถเบิกค่าเดินทางในการเข้ามาประชุมได้เพียงครั้งแรกที่เดินทางเข้ารัฐสภาเพื่อมารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะคำนวณตามระยะทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเท่านั้น และสามารถรับค่าพาหนะในการเดินทางจากรัฐสภากลับไปจังหวัดที่อาศัยอยู่ได้ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเท่านั้น

สำหรับ ส.ส. ที่เข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้ว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะต้องจัดใบเบิกค่าเดินทางให้แก่ ส.ส. เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย ไม่ว่าจะเป็น

 • ค่าโดยสารรถไฟ : มีผู้ติดตามได้ 1 คนในชั้นเดียวกัน
 • รถยนต์ประจำทาง : มีผู้ติดตามได้ 1 คนในชั้นเดียวกัน
 • เครื่องบิน

สำหรับการเดินทางกลับเมื่อประชุมสภาเสร็จแล้ว ส.ส. หรือคณะกรรมาธิการ ที่เดินทางโดยรถยนต์หรือพาหนะส่วนตัว สามารถขอรับสิทธิเงินชดเชยค่าพาหนะในการเดินทางได้ตามประกาศกำหนดสำหรับราชการของกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ : การเบิกค่าเดินทางไม่ว่าจะเป็น เครื่องบิน รถไฟ และรถยนต์ประจำทางนั้น สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น

2. การเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ในกรณีที่ ส.ส. นั้นต้องเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ส.ส. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสืออนุมัติจากประธานรัฐสภา หรือ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เท่านั้น โดยกฎหมายกำหนดให้

 • ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับนายกรัฐมนตรี คือ สามารถเบิกค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศได้ตามที่จ่ายจริง
 • รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับรองนายกรัฐมนตรี คือ สามารถเบิกค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศได้ตามที่จ่ายจริง
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง โดยสามารถเบิกค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ หรือเดินทางไปราชการคนเดียว แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไข

               กรณีเดินทางไม่เกิน 15 วัน สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางได้ไม่เกิน 67,000 บาท

               กรณีเดินทางเกิน 15 วัน สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางได้ไม่เกิน 100,000 บาท

(อ้างอิง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 )

สวัสดิการรักษาพยาบาลของ ส.ส.

พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร, ประธานและรองประธานวุฒิสภา, ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.), สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.), และกรรมาธิการ พ.ศ. 2555 กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ ได้แก่

 • เงินชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการตรวจสุขภาพประจำปี
 • การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล

และสามารถนำหลักฐานการขอเบิกเงิน หรือหลักฐานการจ่ายเงิน ให้นำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาเบิกได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน ส่วนในกรณีที่หลักฐานการจ่ายค่ารักษาพยาบาลหายก็สามารถเบิกได้ตามปกติ ตามระเบียบของทางราชการ

สิทธิประโยชน์สวัสดิการรักษาพยาบาลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อที่

รายละเอียดค่ารักษาพยาบาล

จำนวนเงิน

ไม่เกิน (บาท)

หมายเหตุ

1

การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของราชการและเอกชน

  
 

1.1 กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

  
 

1.1.1 ค่าห้องและค่าอาหาร/วัน (ไม่เกิน 31 วัน/ครั้ง)

4,000

รวมค่าบริการการพยาบาล

 

       – ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู./ซี.ซี.ยู./วัน (สูงสุด 7 วัน/ครั้ง)

10,000

ไม่รวมค่าผ่าตัด

 

1.1.2 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป/ครั้ง

100,000

 
 

       – ค่ารถพยาบาล

1,000

 
 

1.1.3 ค่าแพทย์ผ่าตัด/ครั้ง

120,000

รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัด

เช่น ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าวิสัญญีแพทย์ ค่าใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ในห้องผ่าตัด ค่าเครื่องมือดมยา

ค่าผ่าตัดด้วยกล้อง เป็นต้น

 1.1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (ไม่เกิน 31 วัน/ครั้ง)

1,000

 
 

1.1.5 ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง

4,000

 
 

1.1.6 การคลอดบุตร

  
 

       – คลอดธรรมชาติ

20,000

 
 

       – คลอดโดยการผ่าตัด

40,000

 
 

1.1.7 การรักษาทันตกรรม/ปี

5,000

 
 

1.2 กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

  
 

       – ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป/ปี

90,000

รวมการรักษาภายใน

 

       – อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน/ครั้ง

20,000

15 วัน ไม่รวมกับค่าใช้จ่ายทั่วไป

2

การตรวจสุขภาพประจำปี

7,000

 

ทั้งหมดนี้คือ เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่ ส.ส. ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 จะได้รับ และหากมีประกาศสวัสดิการและเงินเดือนที่อาจจะเพิ่มในอนาคต ทีมงาน iTAX จะรีบอัปเดตให้ผู้เสียภาษีได้ทราบต่อไป

ข้อมูลจาก

www.tru.ac.th

www.parliament.go.th