อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านระบบ DLT eLearning

ทั่วไป

22,301 VIEWS

ระบบ DLT eLearning เป็นระบบ อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ก่อนทดสอบสมรรถภาพและร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการทำใบขับขี่ในปัจจุบัน

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ DLT eLearning

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครระบบการอบรมใบอนุญาตออนไลน์ DLT eLearning

  1. เข้าอบรมออนไลน์ก่อนต่ออายุ โดยไปที่เว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com
  2. กดปุ่ม “ลงทะเบียนใหม่”
  3. ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 2 ครั้ง
  4. ระบุเบอร์โทรศัพท์
  5. ระบุอีเมล
  6. ระบวันเดือนปีเกิด
  7. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
  8. เสร็จสิ้นการสมัครลงทะเบียน

วิธีเข้าสู่ระบบการอบรมใบอนุญาตออนไลน์ DLT eLearning

  1. กลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ
  2. ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  3. ระบุวันเดือนปีเกิด
  4. กด “เข้าสู่ระบบ”
  5. เลือกหลักสูตรอบรมใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์ โดยให้เลือกประเภทของใบขับขี่ที่ต้องการอบรม เช่น ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แล้วกด “สมัครอบรม”
  6. กด “ดำเนินการต่อ” เพื่อเริ่มเข้ารับการอบรม
  7. ระหว่างอบรมจะมีคำถามแทรกให้ตอบเป็นระยะ
  8. เมื่ออบรมครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “หลักฐานผ่านการอบรม”
  9. ระบบจะมีคำถามทบทวนความรู้ให้ตอบอีกครั้ง ตอบให้ถูกต้อง
  10. หลักฐานผ่านการอบรมจะอยู่ในรูปแบบ QR code แสดงรหัสอ้างอิง ชื่อ-นามสกุล ประเภทใบขับขี่ที่ผ่านการอบรม และวันที่ผ่านการอบคม โดยคุณสามารถทำการถ่ายภาพหน้าจอเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขนส่งได้

หมายเหตุ

 • เมื่อสมัครอบรมแล้วจะมีเวลาอบรมให้ครบทุกหัวข้อ ภายใน 90 วัน
 • อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ เมื่อผ่านแล้วผลการอบรมจะมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ผ่านการอบรม

หลักฐานประกอบสำหรับต่ออายุใบขับขี่

 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน 1 เดือน (มีที่อยู่และตราประทับสถานพยาบาลให้ชัดเจน) แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน ตามรูปแบบที่แพทยสภากำหนด
 4. ผลการอบรมผ่านระบบ e-Learning (มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันผ่านการอบรม)

ช่องทางจองคิวทำใบขับขี่

จองคิวได้ที่แอป DLT Queqe หรือที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

โหลดแอป ‘DLT Smart QUEUE’

ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป DLT Smart QUEUE

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน ‘DLT Smart QUEUE’

 1. โหลดแอป ‘DLT Smart QUEUE’ จาก Google Play Store หรือ App Store
 2. เลือก “ลงทะเบียน”
 3. เลือกประเภทผู้ใช้งาน “คนไทย (For Thai)”
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้
  • คำนำหน้า
  • ชื่อ-นามสกุล
  • เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • วันเดือนปีเกิด (กรณีไม่ทราบวันเดือนปีเกิด ให้เลือกช่อง “ผู้ที่ไม่ทราบวัน/เดือน/ปีเกิด”)
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก
  • อีเมล
  • LINE ID
  • กำหนดรหัสผ่านไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร (รหัสผ่านต้องมีตัวเลขและตัวอักษร a-z หรือ A-Z อย่างน้อย 1 ตัว โดยใช้ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่)
 5. กดปุ่ม “ยืนยัน”
 6. กดช่อง “ยอมรับเงื่อนไข” แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
 7. ระบบจะแจ้งลงทะเบียนสำเร็จ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพื่อจองคิว

 1. กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน
 2. กด “เข้าสู่ระบบ”
 3. เลือกสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่ต้องการจอง
 4. เลือกประเภทบริการ เช่น
  • งานทะเบียน สำหรับชำระภาษี
  • งานใบอนุญาต สำหรับการทำใบขับขี่ใหม่/ต่อใบขับขี่ เป็นต้น
 5. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการที่เกี่ยวข้องแล้วกดยืนยัน
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)