สรรพากรยกเว้น VAT ส่งเสริมการลงทุนในกิจการ Data Centre

ทั่วไป

สรรพากรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์ข้อมูล Data Centre สนับสนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค

สรรพากรยกเว้น VAT ส่งเสริมการลงทุนใน Data Center

28 มิถุนายน 2565 – กรมสรรพากรเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจศูนย์ข้อมูล

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Centre) โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Data Hosting  Sevice) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาค่าบริการ

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจ Data Centre ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อันเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และเพื่อผลักดันการลงทุนในระดับ Hyperscale ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่.. ) .เพื่อยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการ Data Hosting Service ดังต่อไปนี้

  1. การให้บริการพื้นที่ของเชิร์ฟเวร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดเก็บประมวลผล และเชื่อมต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  2. การให้บริการสนับสนุนการให้บริการตามข้อ 1 ดังนี้ การให้บริการสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันเหตุขัดข้องอันทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย (Disaster Recovery Site), การให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการคลาวด์ และการให้บริการบริหารจัดการระบบและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการ Data Centre ที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขครบถ้วนตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด และได้แจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้สิทธิต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายใน 5 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ

รูปแบบธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. การให้บริการพื้นที่ของเชิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดเก็บประมวลผล และเชื่อมต่อข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. การให้บริการสนับสนุน เช่น

  • การสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันเหตุขัดข้องอันทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย (Disaster Recovery Site)
  • เชื่อมต่อเครือข่ายกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือให้ผู้ให้บริการคลาวด์
  • บริหารจัดการระบบและการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ

เงื่อนไข

  1. เป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Centre) มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
  2. แจ้งขอใช้สิทธิต่ออธิบดีกรมสรรพากรภายใน 5 ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ
  3. การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้ริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากกรมสรรพากร

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)