วิธีเคลม ‘ค่านำ้มันรถยนต์’ เป็น ‘ภาษีซื้อ’ และ ‘รายจ่ายทางภาษี’ ที่ถูกต้อง

ภาษีธุรกิจ

ค่าน้ำมันรถยนต์ ที่พนักงานนำมาเบิกกับบริษัท จะสามารถนำมาเคลม ‘ภาษีซื้อ’ สำหรับคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท และบันทึกเป็น ‘รายจ่ายทางภาษี’ ของบริษัทได้เช่นกัน หากทำตามแนวทางต่อไปนี้

วิธีเคลม ‘ค่านำ้มันรถยนต์’ เป็น ‘ภาษีซื้อ’ ของบริษัท

ค่าน้ำมันรถยนต์ ที่สามารถนำไปเคลมเป็น ‘ภาษีซื้อ’ ได้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. ค่าน้ำมันรถยนต์ดังกล่าว เป็นการจ่ายตามจริงและเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ กล่าวคือ เป็นค่าน้ำมันรถยนต์ที่จำเป็นต้องจ่ายเพราะเป็นต้นทุนทางธุรกิจ เช่น เดินทางไปติดต่อทำธุระหรือพบลูกค้า หรือเป็นต้นทุนการขนส่ง เป็นต้น
 2. บริษัทต้องจัดทำระเบียบการจ่ายค่าน้ำมันในการเดินทางของพนักงาน โดยต้องกำหนดให้พนักงานทำใบเบิกและทำรายงานการเดินทางในแต่ละครั้งและต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ พร้อมทั้งการบันทึกอนุญาตให้เดินทางไปติดต่องานจากที่ใดถึงที่ใด ระยะเวลาทางเท่าใด ชื่อเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันรถยนต์ที่มีการระบุชื่อเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ให้ชัดเจน
 3. ปั๊มน้ำมันออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมาให้บริษัท และได้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์คันที่เติมน้ำมันไว้ในใบกำกับภาษีด้วย (สามารถเขียนด้วยหมึกหรือพิมพ์บนใบกำกับภาษีก็ได้)

ข้อสังเกต

 • หากค่าน้ำมันรถยนต์ดังกล่าวมีการนำไปใช้ธุระส่วนตัวที่อยู่นอกเหนือจากการทำธุรกิจ เช่น ให้บริษัทเติมน้ำมันให้พนักงานไปใช้เองส่วนตัว แบบนี้จะไม่สามารถนำมาเคลมภาษีซื้อได้
 • หากได้รับเพียงใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรือได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแต่ไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์คันที่เติมน้ำมันไว้ จะไม่สามารถเคลมภาษีซื้อได้เช่นกัน

วิธีเคลม ‘ค่านำ้มันรถยนต์’ เป็น ‘รายจ่ายทางภาษี’ ของบริษัท

ค่าน้ำมันรถยนต์ ที่สามารถนำไปเคลมเป็น ‘รายจ่ายทางภาษี’ ของบริษัทได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. ค่าน้ำมันรถยนต์ดังกล่าว เป็นการจ่ายตามจริงและเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ กล่าวคือ เป็นค่าน้ำมันรถยนต์ที่จำเป็นต้องจ่ายเพราะเป็นต้นทุนทางธุรกิจ เช่น เดินทางไปติดต่อทำธุระหรือพบลูกค้า หรือเป็นต้นทุนการขนส่ง เป็นต้น
 2. บริษัทต้องจัดทำระเบียบการจ่ายค่าน้ำมันในการเดินทางของพนักงาน โดยต้องกำหนดให้พนักงานทำใบเบิกและทำรายงานการเดินทางในแต่ละครั้งและต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ พร้อมทั้งการบันทึกอนุญาตให้เดินทางไปติดต่องานจากที่ใดถึงที่ใด ระยะเวลาทางเท่าใด ชื่อเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันรถยนต์ที่มีการระบุชื่อเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ให้ชัดเจน
 3. ปั๊มน้ำมันออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมาให้บริษัท และได้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์คันที่เติมน้ำมันไว้ในใบกำกับภาษีด้วย (สามารถเขียนด้วยหมึกหรือพิมพ์บนใบกำกับภาษีก็ได้)

ข้อสังเกต

 • ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนที่บริษัทได้จ่ายไปเกินกว่าจำนวนที่พนักงานของบริษัทได้จ่ายไปจริง จะกลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามของบริษัท ไม่สามารถบันทึกเป็นรายจ่ายของบริษัทได้ เพราะเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวของพนักงาน
 • พนักงานที่เบิกค่าน้ำมันรถจะต้องมีหลักฐานการใช้รถยนต์และเชื่อถือได้ว่าจ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้น มิเช่นนั้นค่านำ้มันรถยนต์ดังกล่าวที่บริษัทจ่ายให้จะกลายเป็นเงินได้ที่พนักงานต้องนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเสียเอง
 • ค่าน้ำมันแบบเหมาจ่ายรวมกับเงินเดือนของพนักงานโดยไม่ต้องนำหลักฐานมายืนยันการเบิกนั้น สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษีของบริษัทได้ เนื่องจากจะถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างพนักงาน ทำให้พนักงานที่ได้รับค่าน้ำมันแบบเหมาจ่ายมีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นด้วย

หากคุณต้องการใช้บริการนักบัญชีมืออาชีพที่มีความเข้าใจเรื่องการบันทึกรายจ่ายของบริษัท สามารถเลือกใช้บริการนักบัญชีจาก iTAX sme ได้ เราจะช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการภาษีของคุณให้น้อยลงได้ เพื่อให้คุณมีเวลาสำหรับวางแผนธุรกิจเพิ่มขึ้น สอบถามค่าบริการ โทร. 062-486-9787

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)