วิธีเคลม ‘ค่านำ้มันรถยนต์’ เป็น ‘ภาษีซื้อ’ และ ‘รายจ่ายทางภาษี’ ที่ถูกต้อง

ภาษีธุรกิจ

30,478 VIEWS

ค่าน้ำมันรถยนต์ ที่พนักงานนำมาเบิกกับบริษัท จะสามารถนำมาเคลม ‘ภาษีซื้อ’ สำหรับคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท และบันทึกเป็น ‘รายจ่ายทางภาษี’ ของบริษัทได้เช่นกัน หากทำตามแนวทางต่อไปนี้

วิธีเคลม ‘ค่านำ้มันรถยนต์’ เป็น ‘ภาษีซื้อ’ ของบริษัท

ค่าน้ำมันรถยนต์ ที่สามารถนำไปเคลมเป็น ‘ภาษีซื้อ’ ได้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. ค่าน้ำมันรถยนต์ดังกล่าว เป็นการจ่ายตามจริงและเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ กล่าวคือ เป็นค่าน้ำมันรถยนต์ที่จำเป็นต้องจ่ายเพราะเป็นต้นทุนทางธุรกิจ เช่น เดินทางไปติดต่อทำธุระหรือพบลูกค้า หรือเป็นต้นทุนการขนส่ง เป็นต้น
 2. บริษัทต้องจัดทำระเบียบการจ่ายค่าน้ำมันในการเดินทางของพนักงาน โดยต้องกำหนดให้พนักงานทำใบเบิกและทำรายงานการเดินทางในแต่ละครั้งและต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ พร้อมทั้งการบันทึกอนุญาตให้เดินทางไปติดต่องานจากที่ใดถึงที่ใด ระยะเวลาทางเท่าใด ชื่อเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันรถยนต์ที่มีการระบุชื่อเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ให้ชัดเจน
 3. ปั๊มน้ำมันออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมาให้บริษัท และได้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์คันที่เติมน้ำมันไว้ในใบกำกับภาษีด้วย (สามารถเขียนด้วยหมึกหรือพิมพ์บนใบกำกับภาษีก็ได้)

ข้อสังเกต

 • หากค่าน้ำมันรถยนต์ดังกล่าวมีการนำไปใช้ธุระส่วนตัวที่อยู่นอกเหนือจากการทำธุรกิจ เช่น ให้บริษัทเติมน้ำมันให้พนักงานไปใช้เองส่วนตัว แบบนี้จะไม่สามารถนำมาเคลมภาษีซื้อได้
 • หากได้รับเพียงใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรือได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแต่ไม่ได้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์คันที่เติมน้ำมันไว้ จะไม่สามารถเคลมภาษีซื้อได้เช่นกัน

วิธีเคลม ‘ค่านำ้มันรถยนต์’ เป็น ‘รายจ่ายทางภาษี’ ของบริษัท

ค่าน้ำมันรถยนต์ ที่สามารถนำไปเคลมเป็น ‘รายจ่ายทางภาษี’ ของบริษัทได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. ค่าน้ำมันรถยนต์ดังกล่าว เป็นการจ่ายตามจริงและเข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ กล่าวคือ เป็นค่าน้ำมันรถยนต์ที่จำเป็นต้องจ่ายเพราะเป็นต้นทุนทางธุรกิจ เช่น เดินทางไปติดต่อทำธุระหรือพบลูกค้า หรือเป็นต้นทุนการขนส่ง เป็นต้น
 2. บริษัทต้องจัดทำระเบียบการจ่ายค่าน้ำมันในการเดินทางของพนักงาน โดยต้องกำหนดให้พนักงานทำใบเบิกและทำรายงานการเดินทางในแต่ละครั้งและต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ พร้อมทั้งการบันทึกอนุญาตให้เดินทางไปติดต่องานจากที่ใดถึงที่ใด ระยะเวลาทางเท่าใด ชื่อเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันรถยนต์ที่มีการระบุชื่อเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ให้ชัดเจน
 3. ปั๊มน้ำมันออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมาให้บริษัท และได้ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์คันที่เติมน้ำมันไว้ในใบกำกับภาษีด้วย (สามารถเขียนด้วยหมึกหรือพิมพ์บนใบกำกับภาษีก็ได้)

ข้อสังเกต

 • ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนที่บริษัทได้จ่ายไปเกินกว่าจำนวนที่พนักงานของบริษัทได้จ่ายไปจริง จะกลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามของบริษัท ไม่สามารถบันทึกเป็นรายจ่ายของบริษัทได้ เพราะเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวของพนักงาน
 • พนักงานที่เบิกค่าน้ำมันรถจะต้องมีหลักฐานการใช้รถยนต์และเชื่อถือได้ว่าจ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็นเฉพาะในการที่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนและได้จ่ายไปทั้งหมดเพื่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้น มิเช่นนั้นค่านำ้มันรถยนต์ดังกล่าวที่บริษัทจ่ายให้จะกลายเป็นเงินได้ที่พนักงานต้องนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเสียเอง
 • ค่าน้ำมันแบบเหมาจ่ายรวมกับเงินเดือนของพนักงานโดยไม่ต้องนำหลักฐานมายืนยันการเบิกนั้น สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษีของบริษัทได้ เนื่องจากจะถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างพนักงาน ทำให้พนักงานที่ได้รับค่าน้ำมันแบบเหมาจ่ายมีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นด้วย

หากคุณต้องการใช้บริการนักบัญชีมืออาชีพที่มีความเข้าใจเรื่องการบันทึกรายจ่ายของบริษัท สามารถเลือกใช้บริการนักบัญชีจาก iTAX sme ได้ เราจะช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการภาษีของคุณให้น้อยลงได้ เพื่อให้คุณมีเวลาสำหรับวางแผนธุรกิจเพิ่มขึ้น สอบถามค่าบริการ โทร. 062-486-9787

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)