วิธีคิด OT ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด สำหรับพนักงานรายเดือน

วิเคราะห์

30,225 VIEWS

วิธีคิด ค่า OT ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด สำหรับพนักงานรายเดือน ที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน กรณีพนักงานทำงานล่วงเวลาทำงานปกติ

วิธีคิด อัตราค่าทำงานล่วงเวลา (OT)

อัตราค่าล่วงเวลา (OT) จะคิดในอัตรา 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้างเวลาทำงานปกติ ซึ่งโดยทั่วไป OT มักจะคิดหน่วยเป็นชั่วโมง เช่น ถ้าเวลาทำงานปกติคือ 08.00-17.00 น. (รวมพักเที่ยงแล้ว) การทำงานก่อน 09.00 น. หรือทำงานต่อเนื่องหลัง 17.00 น. จะเป็นการทำงานล่วงเวลา

ในกรณีพนักงานประจำที่รับค่าจ้างเป็นรายเดือนซึ่งโดยปกติการทำงานวันละ 8 ชั่วโมง กฎหมายจะคำนวณฐานค่าจ้างจากวันทำงาน 30 วันต่อเดือน ทำให้การคิดค่า OT จะคิดในอัตรา 1.5 เท่า ของเงินเดือนเฉลี่ยรายชั่วโมง ดังนี้

พนักงานเงินเดือน 24,000 บาท เมื่อคิดเฉลี่ยค่าจ้างต่อวัน จะคิดเป็นวันละ 800 บาท (เงินเดือน 24,000 ÷ 30 วัน) และคำนวณค่าจ้างได้ชั่วโมงละ 100 บาท (ค่าจ้างวันละ 800 บาท ÷ 8 ชั่วโมง)

ดังนั้น พนักงานเงินเดือน 24,000 บาท หากทำ OT เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ลูกจ้างจะได้รับค่า OT เป็นเงินอีก 150 บาท (ค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท × อัตรา OT 1.5 เท่า) เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน 24,000 บาท เป็นต้น

HR เสียเวลาคิด OT เองทำไม?

iTAX paystation คำนวณให้ง่ายกว่า

สอบถามค่าบริการ

วิธีคิด อัตราค่าทำงานวันหยุด

ในกรณีพนักงานประจำที่รับค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราค่าทำงานวันหยุด ซึ่งได้รับค่าจ้างในวันหยุดด้วย จะได้คิดในอัตราอีก 1 เท่า ของอัตราค่าจ้างเวลาทำงานปกติ เช่น ถ้าวันทำงานปกติวันจันทร์-ศุกร์ และหยุดเสาร์-อาทิตย์ หากนายจ้างสั่งให้มาทำงานวันเสาร์หรืออาทิตย์ หรือวันหยุดอื่นๆ จะเป็นการทำงานในวันหยุด

ดังนั้น โดยปกติการทำงานวันละ 8 ชั่วโมง กฎหมายจะคำนวณฐานค่าจ้างจากวันทำงาน 30 วันต่อเดือน ทำให้การคิดค่าทำงานวันหยุดจะคิดเพิ่มในอัตรา 1 เท่า ของเงินเดือนเฉลี่ยรายชั่วโมง ดังนี้

พนักงานเงินเดือน 24,000 บาท เมื่อคิดเฉลี่ยค่าจ้างต่อวัน จะคิดเป็นวันละ 800 บาท (เงินเดือน 24,000 ÷ 30 วัน) และคำนวณค่าจ้างได้ชั่วโมงละ 100 บาท (ค่าจ้างวันละ 800 บาท ÷ 8 ชั่วโมง)

ดังนั้น พนักงานเงินเดือน 24,000 บาท หากทำงานวันหยุดเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ลูกจ้างจะได้รับค่าทำงานวันหยุดเป็นเงินอีก 800 บาท (ค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท × อัตราค่าทำงานวันหยุด 1 เท่า) เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน 24,000 บาท เป็นต้น

วิธีคิด อัตราค่า OT ทำงานวันหยุด

อัตราค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุด (OT ทำงานวันหยุด) จะได้คิดในอัตรา 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างเวลาทำงานปกติ เช่น ในกรณีพนักงานประจำที่รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ซึ่งวันทำงานปกติวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำงานปกติคือ 08.00-17.00 น. (รวมพักเที่ยงแล้ว) และหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยได้รับค่าจ้างในวันหยุดด้วย หากนายจ้างสั่งให้มาทำงานวันเสาร์หรืออาทิตย์ หรือวันหยุดอื่นๆ และให้มาทำงานก่อน 09.00 น. หรือทำงานต่อเนื่องหลัง 17.00 น. จะเป็นการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่า OT ทำงานวันหยุด

ดังนั้น โดยปกติการทำงานวันละ 8 ชั่วโมง กฎหมายจะคำนวณฐานค่าจ้างจากวันทำงาน 30 วันต่อเดือน ทำให้การคิดค่าทำงานวันหยุดจะคิดเพิ่มในอัตรา 1 เท่า ของเงินเดือนเฉลี่ยรายชั่วโมง ดังนี้

พนักงานเงินเดือน 24,000 บาท เมื่อคิดเฉลี่ยค่าจ้างต่อวัน จะคิดเป็นวันละ 800 บาท (เงินเดือน 24,000 ÷ 30 วัน) และคำนวณค่าจ้างได้ชั่วโมงละ 100 บาท (ค่าจ้างวันละ 800 บาท ÷ 8 ชั่วโมง)

ดังนั้น พนักงานเงินเดือน 24,000 บาท หากทำ OT วันหยุดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ลูกจ้างจะได้รับค่าทำงานวันหยุดเป็นเงิน 300 บาท (ค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท × อัตราค่า OT วันหยุด 3 เท่า)

แต่ HR เสียเวลาคิด OT พวกนี้เองทำไม?

iTAX paystation จัดการ payroll ให้อัตโนมัติง่ายกว่า

สอบถามค่าบริการ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)