ลดอัตราประกันสังคม 2.5% มิ.ย.-ส.ค. 64 มีผลใช้บังคับแล้ว

กฎหมายออกใหม่

188,498 VIEWS

ลดอัตราประกันสังคม จากเดือนละ 5% เหลือ 2.5% ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว ลดให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง มีผลนาน 3 เดือน มีผลใช้บังคับเริ่มตั้งแต่มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2564

‘ประกันสังคม’ ฉีดวัคซีนโควิด ผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม มิ.ย. 64

ลดประกันสังคม ประกาศเป็นกฎกระทรวง มีผลนาน 3 เดือน

กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564 ได้ประกาศเผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (อ่านกฎกระทรวงฯ ฉบับเต็ม) โดยมีผลใช้บังคับสำหรับการจ่ายเงินสมทบ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564 รวมเป็นเวลา 3 เดือน

การประกาศ ลดประกันสังคม รอบนี้มีขึ้นหลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. … เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เพื่อลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากเดิม 5% ให้เหลือ 2.5% เป็นการชั่วคราว ตามที่คณะกรรมการประกันสังคมได้เสนอมาตรการลดอัตราเงินสมทบฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ลดจ่ายประกันสังคม ให้ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือ 2.5% เริ่ม มิ.ย. 2564

ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33) จะจ่ายเงินสมทบฝ่ายละ 2.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน (จากเดิมฝ่ายละ 5%) ทำให้เงินสมทบประกันสังคมที่เคยถูกหักสูงสุดเดือนละ 750 บาท จะลดลงเป็นหักเดือนละ 375 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับงวดค่าจ้างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ จากรายละเอียดตามกฎกระทรวงฯ ฉบับล่าสุด เงินสบทบกองทุนประกันสังคมอัตรา 2.5% ของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ถูกแบ่งได้ดังนี้

  1. เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร ในอัตรา 1%
  2. เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ในอัตรา 1.25% และ
  3. เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตรา 0.25%

ผลรวมอัตราเงินสมทบของทั้ง 3 รายการ จึงคำนวณได้เป็น 2.5% (1% + 1.25% + 0.25%)

สรุป อัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564

ปี 2564 อัตราเงินสมทบของลูกจ้าง ลูกจ้างสมทบสูงสุด อัตราเงินสมทบของนายจ้าง นายจ้างสมทบสูงสุด
ช่วงเวลาปกติ 5% ฿750 5% ฿750
ม.ค. 2564 3% ฿450 3% ฿450
ก.พ. 2564 0.5% ฿75 3% ฿450
มี.ค. 2564 0.5% ฿75 3% ฿450
เม.ย. 2564 5% ฿750 5% ฿750
พ.ค. 2564 5% ฿750 5% ฿750
มิ.ย. 2564 NEW! 2.5% ฿375 2.5% ฿375
ก.ค. 2564 NEW! 2.5% ฿375 2.5% ฿375
ส.ค. 2564 NEW! 2.5% ฿375 2.5% ฿375
ก.ย. 2564 เป็นต้นไป 5% ฿750 5% ฿750

หมายเหตุ: หากยังคงอัตราเงินสมทบประกันสังคมตามนี้จนถึงสิ้นปี 2564 ลูกจ้างจะใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมเพื่อคำนวณภาษีสำหรับปีภาษี 2564 ได้สูงสุด 6,225 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ลดอัตราประกันสังคม เหลือเดือนละ 216 บาท

ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 39 นั้น กฎกระทรวงฯ ฉบับล่าสุดได้ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมด้วยเช่นกัน ทำให้ให้เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราเดือนละ 216 บาท จากเดิม 432 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2564

ลดอัตราประกันสังคม เป็นครั้งที่ 4 รอบสองปี

การประกาศกฎกระทรวงฯ ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 ในรอบ 2 ปี แล้ว โดย 3 ครั้งแรกเกิดขึ้นตามลำดับ ดังนี้

  • ครั้งแรก มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 (รวม 3 เดือน) ลดอัตราเงินสมทบให้นายจ้างเหลือ 4% (สูงสุด 600 บาท) และปรับลดให้ลูกจ้างเหลือ 1% (150 บาท) และกลับมาใช้อัตราปกติ 5% อีกเมื่อมิถุนายน 2563
  • ครั้งที่สอง กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2563 (รวม 3 เดือน) ลดอัตราเงินสมทบฯ ให้นายจ้างเหลือ 2% (สูงสุด 300 บาท) และปรับลดให้ลูกจ้างเหลือ 2% (300 บาท) และกลับมาใช้อัตราปกติ 5% อีกเมื่อธันวาคม 2563
  • ครั้งที่สาม มกราคม ถึง มีนาคม 2564 (รวม 3 เดือน) ลดอัตราเงินสมทบฯ ให้นายจ้างเหลือ 3% (สูงสุด 300 บาท) และปรับลดให้ลูกจ้างเหลือ 3% (สูงสุด 300 บาท) และ 0.5% (75 บาท) และกลับมาใช้อัตราปกติ 5% อีกเมื่อเมษายน 2564

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)