ผู้เสียภาษีเฮ! ลดหย่อน ประกันชีวิต 2563 ไม่ต้องใช้หลักฐาน

ลดหย่อนภาษี

20,601 VIEWS

ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีที่ ซื้อประกันชีวิต และ ประกันชีวิตแบบบำนาญ เพราะในปี 2563 นี้คุณสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปได้ง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องใช้ หนังสือรับรองค่าเบี้ยประกัน ที่ออกโดยบริษัทประกันอีกต่อไป เพียงแค่แจ้งว่าต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับตัวแทนหรือบริษัทประกันชีวิตก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

สรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลเบี้ยประกันชีวิต

กรมสรรพากรมีนโยบายเชื่อมโยงข้อมูลค่าลดหย่อนประเภทต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไว้บนระบบ My Tax Account ของกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถค้นหาข้อมูลค่าลดหย่อน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของตนเองได้ ซึ่งก่อนหน้านี้รองรับข้อมูลต่อไปนี้แล้ว

โดยผู้เสียภาษีสามารถนำข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆ ไปใช้เพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) ได้ทันที

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า

การเชื่อมโยงข้อมูลค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีไว้ที่ My Tax Account นั้น มีจุดประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี เพราะผู้เสียภาษีไม่ต้องเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาใช้ประกอบการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และยังช่วย ลดระยะเวลาในการพิจารณาคืนเงินภาษี ซึ่งจะทำให้ผู้เสียภาษีได้รับเงินคืนภาษีอย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

ซึ่งการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2563 สรรพากรได้ทำการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ และเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้ง บิดามารดาของสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้ ดังนี้

1. การใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันแบบบำนาญ

สำหรับผู้เสียภาษีเริ่มทำ ประกันชีวิต และ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อตัวแทน หรือ บริษัทประกัน  และบริษัทประกันหรือหน่วยงานผู้รับประกันภัย จะต้องส่งข้อมูลการชำระค่าเบี้ยประกันดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคม ของปีถัดไป จากนั้น กรมสรรพากรจะนำข้อมูลค่าเบี้ยประกันและสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปแสดงไว้ในระบบ My Tax Account

สำหรับ ประกันชีวิต ประกันบำนาญ ที่ทำก่อนปี 2563

สำหรับผู้เสียภาษีที่ทำประกันชีวิต หรือ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้ทำประกันสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ตัวแทนหรือบริษัทประกัน หรือจะเลือกใช้เอกสารรับรองการจ่ายค่าเบี้ยประกันที่ออกโดยบริษัทประกัน (และเป็นเอกสารที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายค่าเบี้ยประกันจริง) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

2. การใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

สำหรับผู้เสียภาษีที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ตนเอง และ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่คู่สมรส หากเป็น กรมธรรม์ที่ทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อตัวแทน หรือ บริษัทประกัน และบริษัทประกันหรือหน่วยงานผู้รับประกันภัยจะต้องส่งข้อมูลการชำระค่าเบี้ยประกัน ให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคม ของปีถัดไป จากนั้น กรมสรรพากรจะนำข้อมูลค่าเบี้ยประกันและสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปแสดงไว้ในระบบ My Tax Account

สำหรับประกันสุขภาพพ่อแม่ ที่ทำก่อน 1 มกราคม 2563

สำหรับผู้เสียภาษีที่ทำประกันสุขภาพพ่อแม่ตนเอง หรือ ประกันสุขภาพพ่อแม่คู่สมรส ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้ทำประกันสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ตัวแทนหรือบริษัทประกัน หรือจะเลือกใช้เอกสารรับรองการจ่ายค่าเบี้ยประกันที่ออกโดยบริษัทประกัน (และเป็นเอกสารที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายค่าเบี้ยประกันจริง) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

สรุป

ผู้ทำประกันชีวิตสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องใช้หลักฐานเป็นกระดาษอีกตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าในอนาคตกรมสรรพากรน่าจะขยายระบบรองรับค่าลดหย่อนอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)