ลงทะเบียน Thailand Pass ขอรับหนังสือรับรองเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ)

ทั่วไป

3,933 VIEWS

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ลงทะเบียน Thailand Pass ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ)

ลงทะเบียน Thailand Pass

ขั้นตอนการลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับคนไทย

 1. ไปที่เว็บไซต์ Thailand Pass https://tp.consular.go.th/home
 2. เลือก “คนไทย”
 3. เลือก “ภาษาไทย”
 4. เลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย ว่าเป็นแบบไม่กักตัว (No Quarantine) หรือแบบกักตัว (Quarantine)
 5. ที่หน้า “ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย” ให้กดเลือกช่อง “ข้าพเจ้ารับรอง…” แล้วกด “ยืนยัน”
 6. กรอกรายละเอียดข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทย แล้วกด “ลงทะเบียน”
 7. กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ ตามที่ระบบ Thailand Pass แจ้งต่อไป

เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องเตรียม กรณีเลือกแบบไม่กักตัว (No Quarantine)

เงื่อนไข
 • เดินทางมาได้จากทุกประเทศ / พื้นที่ต้นทาง
 • ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
 • มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (แนบมาใน Thailand Pass) (กรณีไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด)
เอกสารที่ต้องเตรียม
 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (กรณีไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด)

หมายเหตุ: กรณีผู้เดินทางมาถึงประเทศไทย โดยไม่ได้ลงทะเบียน Thailand Pass จะต้องรับผิดตามกฏหมาย และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อฯ อย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องเตรียม กรณีเลือกแบบกักตัว (Quarantine)

เงื่อนไข
 • ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด
 • เข้ารับการกักตัวในโรงแรม AQ เป็นเวลา 5 วัน
 • เข้ารับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 – 5 (ระหว่างกักกันตัว)
เอกสารที่ต้องเตรียม
 • หนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการจองและชำระเงินค่าโรงแรม AQ โดยราคารวมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และค่าพาหนะรับส่งจากสนามบิน

การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2565

ประเทศไทยปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป มีดังนี้

กลุ่ม 1 – ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
 • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ) และวีซ่า (หากจำเป็น)
 • ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

กลุ่ม 2 – ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

กรณี (1) หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
 • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ต้องแนบบน Thailand Pass เท่านั้น)
 • แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • วีซ่า (หากจำเป็น)
 • ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย)

ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว

กรณี (2) เข้ากักกัน 5 วัน
 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
 • แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกัน (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)
 • แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • วีซ่า (หากจำเป็น)

* รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย)

ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ยกเลิก Test and Go เริ่ม 1 พฤษภาคม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ประชุม ศบค. ยังเห็นชอบแนวทางการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมโรค EOC ได้เสนอ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

 1. ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (Vaccinated Traveler ยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดเมื่อเดินทางมาถึงประเทศ แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล
 2. ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ (Unvaccinated Travelers) ให้ตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่ 4-5 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทย แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบของบุคคล
 3. ปรับลดวงเงินประกันสำหรับผู้เดินทางทั้ง 2 กลุ่ม (ข้อ 1 และ ข้อ 2) จากไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐฯ เป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พล..ประยุทธ์ แถลงข่าวว่า ศบค. อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังเทศกาลสงกรานต์อีกระยะ ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้  แต่ได้เห็นชอบให้ยกเลิกระบบ Test and Go และให้ตรวจ ATK เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สำหรับเปิดการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น และหลายประเทศก็ปรับมาตรการผ่อนคลายมากพอสมควร ในฐานะที่ไทยยังต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างมากในขณะนี้  ก็ต้องทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้

ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 1. เข้ารับการคัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
 2. ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
 3. ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติตต่อ ณ ช่องทางการเข้าประเทศ โดยจะเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขที่ทางการกำหนด
 4. กรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นการกักตัว (No Quarantine)
  • เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ/ไม่ได้รับวัคซีน ที่ได้ลงทะเบียน Thailand Pass โดยแนบเอกสารผลหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  • ไม่ต้องเข้ารับการกักตัว และไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ทั้งก่อนและเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
 5. กรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบเข้ารับการกักตัว (Quarantine)
  • เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ/ไม่ได้รับวัคซีน ที่ไม่ได้แนบเอกสารผลหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ประกอบการลงทะเบียน Thailand Pass
  • เข้ารับการกักกันเป็นเวลา 5 วัน หรือตามระยะเวลาที่กำหนด และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด
  • เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 4 – 5 ตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
 6. กรณีผู้เดินทางมาถึงประเทศไทย โดยไม่ได้ลงทะเบียน Thailand Pass จะต้องรับผิดตามกฏหมาย และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อฯ อย่างเคร่งครัด
 7. ผู้เดินทางจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการสาธารณสุขที่ได้รับอนุมัติตาม Thailand Pass QR Code เท่านั้น และไม่สามารถขอเปลี่ยนมาตรการเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว
 8. รับทราบว่า การอนุมัติ Thailand Pass QR Code จะเป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)