ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 2567 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั่วไป

ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ค่าไฟ 2567 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล เปิดให้ผู้ถือบัตรคนจน (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยมีช่องทางลงทะเบียนดังนี้

ช่องทาง ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ 2567

1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.)

ขั้นตอนการ ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) 2567

 1. ไปที่ เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet
 2. กดเลือก “ฉันยอมรับเงื่อนไขและเข้าร่วมกิจกรรม” แล้วกด “ทำรายการต่อไป”
 3. กรอกข้อมูลต่อไปนี้
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • ทะเบียนผู้ใช้น้ำ
  • ชื่อผู้ลงทะเบียน
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  • ระบุตัวอักษรหรือตัวเลขที่ท่านเห็น
 4. กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

 •  

ขั้นตอนการ ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 2567

 1. ไปที่ เว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html
 2. กด “ลงทะเบียน”
 3. เลือก “ฉันยอมรับเงื่อนไขและเข้าร่วมกิจกรรม” และกด “ยอมรับ”
 4. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเลขที่ผู้ใช้น้ำ แล้วกด “ตกลง”

หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิตามมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา

 1. เป็นผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 2. ลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยตนเองโดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • เลือกลงทะเบียนขอรับสิทธิ 1 สิทธิ ต่อ 1 หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปานครหลวง)
  • ลงทะเบียนรับสิทธิ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน
  • ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ภายในวันที่ 25 ของเดือน (ก่อนเวลา 17.00 น.) จะได้รับสิทธิตามใบแจ้งค่าน้ำประปา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ตัวอย่างดังนี้
  • ช่วงเวลาการลงทะเบียน ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่ได้รับสิทธิครั้งแรก
   • 25 กุมภาพันธ์ (หลังเวลา 17.00 น.) – 25 มีนาคม 2567 (ก่อนเวลา 17.00 น.) พฤษภาคม 2567
   • 25 มีนาคม (หลังเวลา 17.00 น.) – 25 เมษายน 2567 (ก่อนเวลา 17.00 น.) มิถุนายน 2567
   • 25 เมษายน (หลังเวลา 17.00 น.) – 25 พฤษภาคม 2567 (ก่อนเวลา 17.00 น.) กรกฏาคม 2567
 3. ผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาโดยหักจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน (ตามจำนวนที่ใช้จริง)
  • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง
  • กรณีใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าน้ำประปา
 4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดำเนินการตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ทุกเดือน ก่อนวันที่การประปาส่วนภูมิภาคอ่านมาตรวัดน้ำและออกใบแจ้งค่าน้ำประปา
 5. หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ผู้ใช้น้ำ ผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนเลขที่ผู้ใช้น้ำเดิม และต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยเลขที่ผู้ใช้น้ำใหม่อีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

ช่องทาง ลงทะเบียน ลดค่าไฟฟ้า 2567

1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ขั้นตอนการ ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 2567

 1. ไปที่ เว็บไชต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis
 2. กรอกข้อมูลลงทะเบียนดังนี้
  • รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า 8 หลัก) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
  • บัญชีแสดงสัญญา 9 หลัก
  • ชื่อ นามสกุลผู้ติดต่อ
  • เบอร์โทรศัพท์
 3. กดยอมรับ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการฯ ที่นำมาลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนค่าไฟฟ้า หรือได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการแทนเจ้าของบัตรฯ และยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการของการไฟฟ้านครหลวง หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ในบัตร หรือไม่ได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการแทนเจ้าของบัตรฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ”
 4. กด “ลงทะเบียน”

2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ขั้นตอนการ ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 2567

 1. ไปที่ เว็บไชต์ https://welfareregis.pea.co.th/Register
 2. เลือก ยอมรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ แล้วกด “ยอมรับ”
 3. กรอกข้อมูลต่อไปนี้
  • ส่วนที่ 1 ข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
  • ส่วนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับยืนยันลงทะเบียนและแจ้งข้อมูลสถานะการลงทะเบียน)
  • ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 9 หลัก และรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า 6 หลัก)
 4. กด “ถัดไป”

3. กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)

  • เว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th
  • โทร 08-6848-1284

หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิตามมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า

 1. เป็นผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 2. ผู้กำหนดสิทธิ์ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน
 3. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 4. ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท)
 5. ใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)