ลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ ผ่าน Siriraj Connect สำหรับคนท้องและเด็ก

ทั่วไป

24,415 VIEWS

โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ ลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ โดยจองผ่าน Siriraj Connect ตั้งแต่วันนี้ – 28 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด สำหรับสตรีมีครรค์และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ถึง 18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง เริ่มฉีดวัคซีน 26 – 29 สิงหาคม 2564

โรงพยาบาลศิริราช ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ประกาศเปิดให้ ลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 12 ถึง 18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

กลุ่มเป้าหมายที่ ลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ ได้

 1. สตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 2. ผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 12 ถึง 18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
  1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางหรือรุนแรง
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง
  3. โรคไตวายเรื้อรัง
  4. โรคอ้วน
   • เด็กอายุ 12-13 ปี ที่มีน้ำหนักเกิน 70 กก.
   • เด็กอายุ13-15 ปี ที่มีน้ำหนักเกิน 80 กก.
   • เด็กอายุ 15-18 ปี ที่มีน้ำหนักเกิน 90 กก.
  5. โรคมะเร็งหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  6. โรคเบาหวาน
  7. โรคทางพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

ช่องทางสำหรับ ลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์

ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ ต้องจองผ่านช่องทางแอป Siriraj Connect โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer แล้ว ขอความกรุณาไม่จองวัคซีนในระบบ Siriraj connect นี้อีก เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนผิดพลาดอันอาจทำให้ท่านไม่ได้รับวัคซีนครั้งนี้

วันเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนไฟเซอร์ได้

 • 20 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ถึง 28 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

สตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเด็กที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชและมีรายชื่อในรายชื่อผู้เป็นโรคใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการส่งรายชื่อเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้าจองวันและเวลารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Pfizer ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ถึง 28 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่ามีการจองครบตามจำนวนที่กำหนด

ทั้งนี้ อาจมีการเปิดคิวจองเพิ่มเติมกรณีที่โรงพยาบาลศิริราช ได้รับวัคซีนเพิ่มภายหลัง ซึ่งท่านต้องเข้าระบบเพื่อตรวจสอบเป็นระยะๆ

กำหนดการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับบริการฉีดระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น.

สถานที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 • หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้

เมื่อถึงกำหนดนัดรับวัคซีนแล้ว ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องนำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงด้วย

 1. บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. หลักฐานการฝากครรภ์ (สำหรับสตรีมีครรภ์)
 3. ผู้มีอำนาจลงนามเพื่ออนุญาตการฉีดวัคซีน (สำหรับผู้ป่วยเด็ก)

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)