‘พักทรัพย์ พักหนี้’ สรรพากรเว้นภาษีให้เจ้าหนี้-ลูกหนี้

ภาษีธุรกิจ

1,010 VIEWS

เปิดตัวโครงการ ‘พักทรัพย์ พักหนี้’ กรมสรรพากรยกเว้นภาษีให้เจ้าหนี้-ลูกหนี้เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

กรมสรรพากรได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “พักทรัพย์ พักหนี้” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ว่า ตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องมาตรการภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สิน หลักประกันเพื่อชำระหนี้ (พักทรัพย์ พักหนี้) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา นั้น

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 34 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดาเนินการตามมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สิน หลักประกันเพื่อชาระหนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 721) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

การออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว จะทำให้ลูกหนี้ธุรกิจซึ่งมีทรัพย์สิน และได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องการสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ตัดสินใจเข้าร่วมมาตรการได้ง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลกับภาระภาษีที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการลดต้นทุนให้กับลูกหนี้ และสถาบันการเงินและสามารถให้สินเชื่อแก่ประชาชนและธุรกิจต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น และช่วยในเรื่องของสภาพคล่อง ให้ผู้ประกอบการสามารถซื้อทรัพย์สินกลับคืนได้ในราคาที่โอนไป และยังมีมีสิทธิ์เช่าทรัพย์นั้นกลับไปใช้ในการ ประกอบธุรกิจได้ ทำให้ไม่เกิดภาวะขาดสภาพคล่องหรือผิดนัดชำระหนี้อีกด้วย

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.rd.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)