ลงมติไม่ไว้วางใจ 2565 “ประวิตร” ได้คะแนนไว้วางใจสูงสุด

ทั่วไป

ลงมติไม่ไว้วางใจ 2565 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี รวม 11 คน โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ลงมติไว้วางใจทั้ง 11 คน

ลงมติไม่ไว้วางใจ 2565 รายบุคคล

 • รัฐมนตรีที่ได้รับคะแนนไว้วางใจสูงสุด – พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (ไว้วางใจ 268 เสียง)
 • รัฐมนตรีที่ได้รับคะแนนไว้วางใจต่ำสุด – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ไว้วางใจ 241 เสียง)

ตารางสรุปผล โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รายชื่อ ไว้วางใจ ไม่ไว้วางใจ งดออกเสียง ไม่ลงคะแนน

1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

– นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

256 206 9 0

2. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์

– รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

241 207 23 0

3. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

– รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

264 205 3 0

4. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

– รองนายกรัฐมนตรี 

268 193 11 0

5. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

245 212 13 0

6. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

262 205 5 0

7. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

249 205 18 0

8. นายจุติ ไกรฤกษ์

– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

244 209 17 0

9. นายสันติ พร้อมพัฒน์

– รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการคลัง 

249 204 18 0

10. นายนิพนธ์ บุญญามณี

– รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย

246 206 20 0

11. นายสุชาติ ชมกลิ่น

– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

243 208 20 0

1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา – นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

มติอภิปรายไม่ไว้วางใจ – ผู้ลงมติทั้งหมด 471 เสียง

 • ไว้วางใจ 256 เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ 206 เสียง
 • งดออกเสียง 9 เสียง
 • ไม่ลงคะแนน 0 เสียง

2. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ – รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

มติอภิปรายไม่ไว้วางใจ – ผู้ลงมติทั้งหมด 471 เสียง

 • ไว้วางใจ 241 เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ 207 เสียง
 • งดออกเสียง 23 เสียง
 • ไม่ลงคะแนน 0 เสียง

3. นายอนุทิน ชาญวีรกูล – รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

มติอภิปรายไม่ไว้วางใจ – ผู้ลงมติทั้งหมด 472 เสียง

 • ไว้วางใจ 264 เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ 205 เสียง
 • งดออกเสียง 3 เสียง
 • ไม่ลงคะแนน 0 เสียง

4. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ – รองนายกรัฐมนตรี 

มติอภิปรายไม่ไว้วางใจ – ผู้ลงมติทั้งหมด 472 เสียง

 • ไว้วางใจ 268 เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ 193 เสียง
 • งดออกเสียง 11 เสียง
 • ไม่ลงคะแนน 0 เสียง

5. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มติอภิปรายไม่ไว้วางใจ – ผู้ลงมติทั้งหมด 470 เสียง

 • ไว้วางใจ 245 เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ 212 เสียง
 • งดออกเสียง 13 เสียง
 • ไม่ลงคะแนน 0 เสียง

6. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

มติอภิปรายไม่ไว้วางใจ – ผู้ลงมติทั้งหมด 472 เสียง

 • ไว้วางใจ 262 เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ 205 เสียง
 • งดออกเสียง 5 เสียง
 • ไม่ลงคะแนน 0 เสียง

7. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มติอภิปรายไม่ไว้วางใจ – ผู้ลงมติทั้งหมด 472 เสียง

 • ไว้วางใจ 249 เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ 205 เสียง
 • งดออกเสียง 18 เสียง
 • ไม่ลงคะแนน 0 เสียง

8. นายจุติ ไกรฤกษ์ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มติอภิปรายไม่ไว้วางใจ – ผู้ลงมติทั้งหมด 470 เสียง

 • ไว้วางใจ 244 เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ 209 เสียง
 • งดออกเสียง 17 เสียง
 • ไม่ลงคะแนน 0 เสียง

9. นายสันติ พร้อมพัฒน์ – รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการคลัง

มติอภิปรายไม่ไว้วางใจ – ผู้ลงมติทั้งหมด 471 เสียง

 • ไว้วางใจ 249 เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ 204 เสียง
 • งดออกเสียง 18 เสียง
 • ไม่ลงคะแนน 0 เสียง

10. นายนิพนธ์ บุญญามณี – รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย

มติอภิปรายไม่ไว้วางใจ – ผู้ลงมติทั้งหมด 472 เสียง

 • ไว้วางใจ  246 เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ 206 เสียง
 • งดออกเสียง 20 เสียง
 • ไม่ลงคะแนน 0 เสียง

11. นายสุชาติ ชมกลิ่น – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

มติอภิปรายไม่ไว้วางใจ – ผู้ลงมติทั้งหมด 471 เสียง

 • ไว้วางใจ  243 เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ 208 เสียง
 • งดออกเสียง 20 เสียง
 • ไม่ลงคะแนน 0 เสียง
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)