บริจาคสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ลดหย่อนภาษี ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว

ลดหย่อนภาษี

1,469 VIEWS

บริจาคสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ใช้ลดหย่อนภาษีได้แล้ว หลังประกาศเป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา สำหรับการบริจาคให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์การบริจาคลดหย่อนภาษีแล้ว

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 719) พ.ศ. 2564 และ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 35) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการบริจาคให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดให้เงินที่บริจาคให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2566 สามารถนำไปเป็นค่าลดหย่อนได้เท่าที่บริจาคจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริจาคสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2566 ลดหย่อนภาษีได้ตามที่บริจาคจริง ผ่าน e-Donation

ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาค โดยสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ โดยต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา

กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้บริจาคสามารถนำ เงินบริจาคสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่บริจาคจริง เหมือนเงินบริจาคให้องค์กรการกุศลสาธารณะทั่วไป โดยการบริจาคที่ลดหย่อนภาษีได้ต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์อื่นๆ แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ และสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 

กรมสรรพากรชงกระทรวงการคลังเข้า ครม. สนับสนุน บริจาคสถาบันวัคซีนแห่งชาติ​ หวังดึงภาคเอกชนช่วยหนุนวัคซีน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า กระทรวงการคลัง​ โดยกรมสรรพากรมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีนที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ประชาชนในประเทศ จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีนเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ​ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่แสวงหากำไรและมีภารกิจในการบริหารจัดการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้​ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)