ต่ออายุใบขับขี่ 2567 จองคิวผ่านแอป DLT Smart QUEUE

ทั่วไป

10,106 VIEWS

ต่ออายุใบขับขี่ 2567 สามารถอบรมผ่านระบบ DLT eLearning และจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป DLT Smart QUEUE เลือกวันเวลาที่สะดวก เมื่อถึงวันนัดต้องเดินทางไปทดสอบสมรรถภาพและร่างกายและชำระค่าธรรมเนียม 505 บาท สำหรับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี

ขั้นตอนการ “ต่ออายุใบขับขี่” ในปัจจุบัน 2567

ผู้ขับขี่สามารถดำเนินการต่ออายุใบขับขี่ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้

1. จองคิวต่ออายุใบขับขี่

จองคิวได้ที่แอป DLT Smart Queqe หรือที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

ช่องทางการโหลดแอป ‘DLT Smart QUEUE’

ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป DLT Smart QUEUE

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน ‘DLT Smart QUEUE’

 1. โหลดแอป ‘DLT Smart QUEUE’ จาก Google Play Store หรือ App Store
 2. เลือก “ลงทะเบียน”
 3. เลือกประเภทผู้ใช้งาน “คนไทย (For Thai)”
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้
  • คำนำหน้า
  • ชื่อ-นามสกุล
  • เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • วันเดือนปีเกิด (กรณีไม่ทราบวันเดือนปีเกิด ให้เลือกช่อง “ผู้ที่ไม่ทราบวัน/เดือน/ปีเกิด”)
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก
  • อีเมล
  • LINE ID
  • กำหนดรหัสผ่านไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร (รหัสผ่านต้องมีตัวเลขและตัวอักษร a-z หรือ A-Z อย่างน้อย 1 ตัว โดยใช้ได้ทั้งตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่)
 5. กดปุ่ม “ยืนยัน”
 6. กดช่อง “ยอมรับเงื่อนไข” แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
 7. ระบบจะแจ้งลงทะเบียนสำเร็จ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพื่อจองคิว

 1. กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน
 2. กด “เข้าสู่ระบบ”
 3. เลือกสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่ต้องการจอง
 4. เลือกประเภทบริการ เช่น
  • งานทะเบียน สำหรับชำระภาษี
  • งานใบอนุญาต สำหรับการทำใบขับขี่ใหม่/ต่อใบขับขี่ เป็นต้น
 5. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการที่เกี่ยวข้องแล้วกดยืนยัน

วิธีการจองคิวต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ 5 ปี

 1. เข้าสู่ระบบจองคิวของกรมขนส่งทางบก ทั้งทางแอป หรือเว็บไซต์
 2. เลือกสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่ต้องการจอง
 3. เลือกประเภทบริการ “ใบอนุญาต”
 4. เลือกประเภทใบอนุญาตขับรถ “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล”
 5. เลือกประเภทเข้ารับบริการ “ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ”
 6. เลือกประเภทยานพาหนะ “รถยนต์”
 7. กรอกข้อมูลใบขับขี่ปัจจุบัน
  1. วันหมดอายุ
  2. ชนิดรถ
  3. กรณีใบขับขี่สูญหายหรือไม่ทราบวันหมดอายุหรือใช้หนังสือรับรองการอบรม ให้เลือกช่อง “ใบอนุญาตขับรถสูญหาย / ไม่ทราบวันหมดอายุ / ใช้หนังสือรับรองการอบรม”
 8. เลือกประเภทงานว่าเป็นการต่ออายุรูปแบบใด เช่น ต่ออายุจาก 5 ปีเป็น 5 ปี อบรมผ่าน e-learning เป็นต้น
 9. เลือกวันเวลาที่สะดวก
 10. ตรวจสอบรายละเอียดการจองคิวแล้วกด “ยืนยันจากจองคิว”
 11. เลือกช่อง “ยืนยัน” แล้วกดยืนยันอีกครั้ง
 12. ระบบจะแสดงรายละเอียดการจองคิว และ QR Code เพื่อใช้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ต่อไป

2. อบรมออนไลน์ DLT eLearning

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครระบบการอบรมใบอนุญาตออนไลน์ DLT eLearning

  1. เข้าอบรมออนไลน์ก่อนต่ออายุ โดยไปที่เว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com
  2. กดปุ่ม “ลงทะเบียนใหม่”
  3. ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 2 ครั้ง
  4. ระบุเบอร์โทรศัพท์
  5. ระบุอีเมล
  6. ระบวันเดือนปีเกิด
  7. กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
  8. เสร็จสิ้นการสมัครลงทะเบียน

วิธีเข้าสู่ระบบการอบรมใบอนุญาตออนไลน์ DLT eLearning

  1. กลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ
  2. ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  3. ระบุวันเดือนปีเกิด
  4. กด “เข้าสู่ระบบ”
  5. เลือกหลักสูตรอบรมใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์ โดยให้เลือกประเภทของใบขับขี่ที่ต้องการอบรม เช่น ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แล้วกด “สมัครอบรม”
  6. กด “ดำเนินการต่อ” เพื่อเริ่มเข้ารับการอบรม
  7. ระหว่างอบรมจะมีคำถามแทรกให้ตอบเป็นระยะ
  8. เมื่ออบรมครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “หลักฐานผ่านการอบรม”
  9. ระบบจะมีคำถามทบทวนความรู้ให้ตอบอีกครั้ง ตอบให้ถูกต้อง
  10. หลักฐานผ่านการอบรมจะอยู่ในรูปแบบ QR code แสดงรหัสอ้างอิง ชื่อ-นามสกุล ประเภทใบขับขี่ที่ผ่านการอบรม และวันที่ผ่านการอบคม โดยคุณสามารถทำการถ่ายภาพหน้าจอเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขนส่งได้

หมายเหตุ

 • เมื่อสมัครอบรมแล้วจะมีเวลาอบรมให้ครบทุกหัวข้อ ภายใน 90 วัน
 • ผลการอบรมมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ผ่านการอบรม

3. เดินทางไปต่อใบขับขี่ตามที่นัดหมาย

 • ในวันนัด กรุณามาก่อนเวลานัด 30 นาที หากไม่มาติดต่อภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และต้องทำการจองคิวใหม่
 • โปรดแต่งกายสุภาพในวันที่นัดหมาย (กางเกงขายาว, รองเท้าหุ้มหรือรัดส้น) ห้ามใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
 • โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ
 • เจ้าหน้าที่อาจยกเลิกการจองของผู้รับบริการในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบขับขี่

 1. เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลอยู่เดิมแล้ว
 2. ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่
 3. กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ หรือ สอบถามที่โทร. 1584

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน 1 เดือน (มีที่อยู่และตราประทับสถานพยาบาลให้ชัดเจน) แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน ตามรูปแบบที่แพทยสภากำหนด
 4. ผลการอบรมผ่านระบบ e-Learning (มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันผ่านการอบรม)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
 3. อบรม 1 ชั่วโมง
 4. ชำระค่าธรรมเนียม 505 บาท ( ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. )  / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

หมายเหตุ

 • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
 • กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน และการสอบขับรถ
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)