จองพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ดอกเบี้ย 2.50-4.50% ต่อปี

ทั่วไป

จองพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) โดยกระทรวงการคลัง เริ่มวันที่ 22-24 สิงหาคม 2565 วงเงินจำหน่ายรวม 20,000 ล้านบาท

จองพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) เริ่ม 22-24 สิงหาคม 2565

กระทรวงการคลัง เปิด จองพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร โดยกระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ 2 รุ่น เริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่ 22-24 สิงหาคม 2565 ดังนี้

1. รุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปี 2.90%

พันธบัตรรุ่นนี้จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดังต่อไปนี้

 • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 2.50%
 • ปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ย 3.00%
 • ปีที่5   อัตราดอกเบี้ย 3.50%

2. รุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B)  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปี 3.60%

พันธบัตรรุ่นนี้จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดังต่อไปนี้

 • ปีที่ 1-2   อัตราดอกเบี้ย 2.50%
 • ปีที่ 3-6   อัตราดอกเบี้ย 3.50%
 • ปีที่7-8   อัตราดอกเบี้ย 4.00%
 • ปีที่ 9-10 อัตราดอกเบี้ย 4.50%

วันที่จำหน่าย

 • เริ่มเปิดจำหน่ายวันแรก 22 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

วงเงินจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ)

 • วงเงินจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รวมทั้งรุ่น 5 ปีและ 10 ปี จำนวน 20,000 ล้านบาท 

วงเงินซื้อขั้นต่ำ

 • มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท สูงสุดซื้อได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท

ช่องทางจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ)

ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่

 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารกรุงเทพ
 3. ธนาคารกสิกรไทย และ
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์

ทั้งนี้ สามารถจองซื้อได้ผ่านอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชั่น และเคาน์เตอร์ของสาขาธนาคารทั้ง 4 แห่ง โดยกระทรวงการคลังกำหนดวงเงินซื้อขั้นต่ำที่ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 24 ส.ค. 65 เวลา 15.00 น. โดยสามารถชำระค่าจองซื้อได้ทันทีในวันที่ทำรายการ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิซื้อ

 1. บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
 2. ไม่ได้เป็นผู้ได้รับจัดสรร พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งรุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B) และรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B) ในรอบการจำหน่ายวันที่ 15 – 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ช่องทางตรวจสอบสิทธิ์จองซื้อ

ประชาชนที่สนใจสามารถใช้ช่องทางตรวจสอบการตรวจสอบสิทธิ์จองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ผ่านเว็บไซต์ https://ibond.bot.or.th/SavingBond-RightsCheck ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการเช็กสิทธิ์ดังนี้

ขั้นตอนการเช็กสิทธิ์จองซื้อ

 1. ไปที่เว็บไซต์ https://ibond.bot.or.th/SavingBond-RightsCheck
 2. ในช่อง “เลขบัตรประจำตัวประชาชน (คนไทย) / Passport No. (Foreigner) :” ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. เลือกช่อง “I’m not a robot” เพื่อยืนยันสถานะว่าทำธุรกรรมเอง
 4. กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์”
 5. ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ – หากคุณเป็นผู้มีสิทธิ์จองซื้อ ระบบจะแจ้งข้อความว่า “เป็นผู้มีสิทธิ์จองซื้อพันธบัตร ทั้งนี้ ท่านต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย”

วิธีจัดสรร – Small Lot First

การจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งนี้จะใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First กล่าวคือประชาชนทุกคนที่จองซื้อจะได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึง โดยจะทยอยจัดสรรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย

กรณีจองซื้อหลายรายการ หรือผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย จะนำวงเงินได้ที่รับจัดสรรกระจายให้ทุกรายการตามสัดส่วนการจอง

ดังนั้น ผู้ที่จองซื้อในวงเงินไม่มาก จะมีโอกาสสูงที่จะได้รับการจัดสรรครบตามวงเงินที่จองซื้อก่อน ส่วนผู้ที่จองซื้อในวงเงินสูงจะมีโอกาสน้อยลงที่จะได้รับจัดสรรครบตามจำนวนที่ต้องการ

ช่องทางแจ้งผลการจัดสรร

ธนาคารตัวแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการจัดสรรรายบุคคลให้กับลูกค้าในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทาง SMS หรือผ่านช่องทางอื่นใดของธนาคารตัวแทน

ขั้นตอนการจองซื้อพันธบัตร

กระทรวงการคลังจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข (รุ่นพิเศษ) หลังเคยออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข วงเงิน 55,000 ล้านบาทมาแล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน 2565

เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นออมเพิ่มสุข วงเงิน 55,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชน พร้อมจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยจำหน่ายให้กับประชาชนผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป หลังจากก่อนหน้านี้ได้จำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ไปเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565

โดยในครั้งนั้น พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นดังกล่าวที่กระทรวงการคลังจำหน่วย ได้แก่ รุ่น 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.90% ต่อปี และรุ่น 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.60% ต่อปี ซึ่งให้ผลตอบแทนเช่นเดียวกับพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข (รุ่นพิเศษ) รอบนี้

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)