ศธ. เตรียมเปิด “ครูพร้อม” รองรับเปิดเทอมใหม่

ทั่วไป

1,294 VIEWS

กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดเว็บไซต์ “ครูพร้อม” รองรับการเรียนผ่านระบบ On line, On site, On air, On hand และ On Demand รับเปิดเทอมใหม่

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าว นางสาวตรีนุช เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แถลงการเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีความรุนแรงกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีความเป็นห่วงของความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้ปกครองจึงได้มีการประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคมเป็นวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งระหว่างนี้ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม -1 มิถุนายนนี้ เป็นเวลา 11 วัน กระทรวงศึกษาธิการจัดการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและครูสำหรับการเรียนรู้ ใน 2 รูปแบบคือ ในรูปแบบออนไลน์ มีการจัดตั้งเว็บไซต์ “ครูพร้อม” ขึ้น เป็นคลังความรู้และกิจกรรมต่างๆ ที่ให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้ระหว่างที่รอเปิดภาคเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจจะพัฒนาทักษะของตัวเองก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน ยืนยันการเรียนระหว่างนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีการนับชั่วโมงเรียนแต่อย่างใด

ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือ ในรูปแบบออฟไลน์ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ หารือร่วมกับ ศบค.แต่ละจังหวัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ โดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครอง เป็นหลัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ส่วนช่วงการเปิดภาคเรียนแลัว ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนไว้ 5 รูป ได้แก่ การเรียนผ่านระบบ On line, On site, On air, On hand และ On Demand  ซึ่งเกิดจาการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่ผ่านมามีการทบทวนและต่อยอดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเลือกตามความเหมาะสมของพิ้นที่ โดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนและครูเป็นหลักเช่นเดียวกัน พร้อมมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการวางระบบติดตามประเมินผล และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะต้องไม่เป็นภาระกับสถานศึกษาและการที่โรงเรียนจะใช้รูปแบบใดในการจัดการเรียนการสอน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)