สมัครตัวแทนจำหน่าย “สลากดิจิทัล” www.glo.or.th

ทั่วไป

15,688 VIEWS

สมัครตัวแทนจำหน่าย “สลากดิจิทัล” สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 3-10 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th เพื่อรองรับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565

2 พฤษภาคม 2565 – พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระบุว่า สำนักงานสลากฯ เปิดรับ สมัครตัวแทนจำหน่วย สลากดิจิทัล ขายสลากบนแพลตฟอร์มของสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัล 80 บาท ที่จะเริ่มต้นจำหน่ายงวด 16 มิถุนายน 2565 เป็นงวดแรกตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th

รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียน สมัครตัวแทนจำหน่าย “สลากดิจิทัล”

ช่องทางลงทะเบียน สมัครตัวแทนจำหน่าย “สลากดิจิทัล”

กำหนดการ สมัครตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล งวดแรก

 • 3 – 10 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นตัวแทนจำหน่ายรายย่อยทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค หรือ
 • เป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว

วิธีการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “สลากดิจิทัล”

 • สำนักงานสลากฯ จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯตามคุณสมบัติที่กำหนด หรือหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าผิดหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด สำนักงานจะยกเลิกการเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
 • สำนักงานสลากฯ จะให้ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล เข้ารับทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการ “สลากดิจิทัล” ตามลำดับ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจำหน่ายสลากของโครงการ “สลากดิจิทัล”

 • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “สลากดิจิทัล” จะต้องนำสลากที่ได้รับทั้งหมดเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มเพื่อจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น
 • ตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลากดิจิทัล” ต้องชำระค่าสลากงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น และสำหรับงวดต่อไปให้ชำระ ดังนี้
  • ชำระค่าสลากล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 5 – 6 ของสลากงวดวันที่ 1
  • ชำระค่าสลากล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 20 – 21 ของสลากงวดวันที่ 16
 • ตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลากดิจิทัล” จะต้องรับสลากไปจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประจำทุกงวด ทั้งนี้ กรณีตัวแทนไม่ชำระค่าสลากภายในวัน เวลา ที่กำหนด จะถูกบอกเลิกสัญญาและตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการสลากดิจิทัล
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญา รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เกี่ยวกับการจำหน่ายสลากที่มีอยู่แล้วตามประกาศนี้ หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ
 • สำนักงานสลากฯ สงวนสิทธิที่บอกเลิกสัญญาและตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก

วันและเวลาทำสัญญา

 • 11 – 21 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. (ยกเว้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2565)

สถานที่ทำสัญญา

 • ห้องประชุมชั้น 2 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขที่ 359 ถนน นนทบุรี ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ลำดับการทำสัญญา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดวันให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมาทำสัญญาตามลำดับ ดังต่อไปนี้

 • ลำดับที่ 1-1,000 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 
 • ลำดับที่ 1,001-2,000 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 
 • ลำดับที่2,001-3,000 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 
 • ลำดับที่ 3,001-4,000 วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 
 • ลำดับที่ 4,001-5,000 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 
 • ลำดับที่5,001-6,000 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
 • ลำดับที่ 6,001-7,000 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565
 • ลำดับที่ 7,001-8,000 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 
 • ลำดับที่8,001-9,000 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 
 • ลำดับที่ 9,001-10,000 วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

หลักฐานประกอบที่ต้องนำมาแสดงในวันทำสัญญาด้วย

 1. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
 2. บัตรประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 3. หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้สมัคร (สำเนา) 

ทั้งนี้ ก่อนเข้ารายงานตัวและจัดทำสัญญา ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างน้อย 2 เข็ม และนำผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมงด้วย

เงื่อนไขตามสัญญา

เมื่อสำนักงานฯ พิจารณาคุณสมบัติแล้ว จะดำเนินการจัดทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล โดยเบื้องต้นจัดทำเป็นสัญญา 1 ปี โดยจะได้รับสลาก 5 เล่ม ตามสัญญานี้สัญญาเดียวเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ “สลากดิจิทัล” โดยมีอายุสัญญาตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามงวดที่กำหนด

สำหรับสลากที่จะได้รับสลากรายละ 5 เล่มนั้น จะนำเข้าสู่ระบบจําหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสํานักงานฯ ทั้งหมด เพื่อทำการจำหน่ายผ่านแอปฯ เป๋าตังและถุงเงิน ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

กรณีผู้สมัครไม่มารายงานตัว

หากพบว่าผู้สมัครรายใดไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาตามวัน เวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้ถือว่าสละสิทธิเข้าร่วมโครงการ “สลากดิจิทัล” รวมทั้งผู้ที่ถูกยกเลิกการเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือผู้ถูกบอกเลิกสัญญาหรือถูกตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเรียกลำดับถัดไปให้มารายงานตัวทดแทนให้ครบตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งทะเบียนผู้ขึ้นบัญชีสำรองจะมีอายุ 1 ปี และหากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดรับสมัครจากผู้สมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2565 ในโอกาสต่อไป

ข้อสงวนสิทธิของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • หากตรวจพบระหว่างทำสัญญา หรือภายหลังทำสัญญาตามประกาศฉบับนี้ ว่าผู้สมัครเป็นผู้ถูกยกเลิกการเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกบอกเลิกสัญญาหรือถูกตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการจำหน่ายสลาก และให้สัญญาที่จัดทำตามประกาศฉบับนี้เป็นอันสิ้นผลและสิ้นสุดลงทันที โดยที่ผู้สมัครจะโต้แย้งหรือคัดค้านมิได้
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ หรือยกเลิกประกาศนี้เมื่อใดก็ได้ หากเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

สำนักงานสลากฯ ยืนยัน สลากดิจิทัล เป็นเพียงการเพิ่มช่องทางจำหน่วย

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การจำหน่ายสลากฯ ผ่านแพลตฟอร์ม เป็นเพียงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเท่านั้น แต่รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายยังคงเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเช่นเดียวกับในปัจจุบันที่จำหน่ายผ่านบุคคลถึงบุคคล นั่นคือ เป็นประเภทไม่สมทบเงินรางวัล และเป็นการจำหน่ายผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายเช่นเดิม โดยการสแกนสลากเข้าระบบแพลตฟอร์ม ส่วนสลากฯ ฉบับจริง จะเก็บไว้ที่สำนักงานสลากฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการจ่ายเงินรางวัล ซึ่งยังคงรูปแบบเดิมเช่นเดียวกัน โดยใช้สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบ (ฉบับจริง) เป็นหลักฐานในการขอรับเงินรางวัลของผู้ถูกรางวัลหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยโดยจะมีค่าธรรมเนียม 1%

สลากดิจิทัล 80 บาท เพิ่มทางเลือกให้ผู้ซื้อ

สำหรับข้อดีของการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานฯ นั้น ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ กล่าวว่า ผู้ซื้อสามารถซื้อสลากได้ในราคา 80 บาท มีสลากให้เลือกซื้อเลขได้มากขึ้น มีช่องทางที่สะดวกและเชื่อถือได้ เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันของภาครัฐที่มีความปลอดภัย สลากที่ซื้อก็มีการบันทึกข้อมูลไว้ แสดงสิทธิในตัวสลาก ไม่ต้องกังวลหากสลากหาย หรือการเรียกร้องสิทธิในตัวสลาก เป็นการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันตามวิถีดิจิตัลยุคใหม่ และลดความเสี่ยงในการสัมผัสจับเงินสดและตัวสลากตามวิถีใหม่ด้วย ในส่วนของผู้ขาย มีช่องทางในการขายเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งจากเดิมที่อาจจะขายบนแผงหรือเดินเร่ขาย มาเป็นขายบนแพลตฟอร์มซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขาย เนื่องจากอัตราในการเห็น (eyeballs) เพิ่มมากขึ้น ก็จะมีโอกาสถูกเลือกซื้อมากขึ้นกว่าการวางขายแค่บนแผงของตัวเอง มีเวลาในการขายมากขึ้น (06.00 -23.00) ทุกวัน จนถึงก่อน 14.00 น.ของวันออกรางวัล และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) ตามวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีดิจิตัล มาใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันด้วย

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการจำหน่ายสลากฯ ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัล นี้ เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำนักงานสลากฯ มุ่งหมายจะใช้ในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ประกอบกับมาตรการอื่นๆ ได้แก่ โครงการสลาก 80 ซึ่งขณะนี้ เปิดให้บริการแล้ว 209 จุด ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง และกำลังขยายไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวมถึงภาคเนือ และภาคใต้ คาดว่าจะครบทุกภูมิภาคในเดือนกรกฎาคม 2565

ส่วนโครงการลงทะเบียนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ ที่มีผู้สมัครเข้ามาทั้งรายเก่าและรายใหม่จำนวนกว่า 1 ล้านราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยืนยันการเป็นผู้ขายจริง คาดว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกระยะหนึ่ง สำหรับ การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม ประจำปี 2565 โดยระยะแรก จะรับฟังความคิดเห็น 2 รูปแบบ ได้แก่ สลากตัวเลข 3 หลัก และสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก หรือแบบที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน คาดว่าจะลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นได้กลางปีนี้

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)