สรรพากรขยายเวลา ผู้ประกอบการยื่นภาษีออนไลน์ ถึง 30 ก.ย. 63

SME

6,544 VIEWS

อ้างอิงประกาศจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 เรื่องผู้ได้รับสิทธิขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษี ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการทั่วไป (เดิมผู้ที่ได้รับสิทธิขยายเวลายื่นและชำระภาษีจำกัดอยู่ที่ ผู้ประกอบการที่ต้องปิดกิจการตามคำสั่งของภาครัฐเท่านั้น)

โดยกระทรวงการคลังได้อนุมัติขยายกรอบระยะเวลาการยื่นและชำระภาษีให้ครอบคลุมกับผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งเป็นการเพิ่มผู้ได้รับสิทธิจากประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ยืดเวลายื่นภาษีธุรกิจ )

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า

การขยายกำหนดเวลาการยื่นภาษีและชำระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วย

  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ (ภ.พ.30) 
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ (ภ.พ.36)
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทแบบแสดงรายการภาษี เดือนภาษี ยื่นภายใน
มีนาคม – เมษายน 2563 1 มิถุนายน 2563
พฤษภาคม 2563 30 มิถุนายน 2563
มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563 31 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563 30 กันยายน 2563

นาย อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า

กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่ยื่นภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และยังเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตราการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของภาครัฐ

โดยกระทรวงการคลังหวังว่า การขยายเวลายื่นภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ทำการยื่นภาษีออนไลน์ จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความคล่องตัวในการทำงานเพิ่มขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงในการเดินทางไปยื่นภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับผู้ประกอบการที่มีข้อสงสัย และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 1161 หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)